2023

« Tillbaka

Kontrollprogram Kyrkviken och Kottlasjön 2022, Lidingö. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:1.

Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2022. Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:2.

Effekt av aluminiumtillsats på fosfor i Ryssbysjöns sediment. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:3.

PM – Redovisning av Ullnatippens kontrollprogram 2022. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:4.

PM-Preliminära resultat från sedimentundersökning i Bagarsjön, Myrsjön och Ältasjön, Nacka kommun 2022. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:5.

Bottenfaunan i Tyresåns avrinningsområde 2022 – Undersökning av bottenfauna i 11 sjöar och ett vattendrag. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:6.

Miljötillståndet i kustvatten, sjöar och vattendrag i Värmdö kommun år 2022. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:7.

Miljöpåverkan och förbättringsbehov för ytvattenförekomster i Värmdö kommun. Preliminära bedömningar för sjöar, vattendrag och kustvatten. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:8.

Miljöövervakning av Rönningesjön år 2022. Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:9.

Effekt av aluminiumtillsats på fosfor i Ullnasjöns sediment. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:10.

Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommuns åar 2022. Bergshamraån, Bodaån, Broströmmen, Malstaån, Norrtäljeån, Penningbyån, Skeboån och Tulkaströmmen. Naturvatten AB, Rapport 2023:11.

Vattenkvalitet i Vallentunasjön och dess större tillflöden 2022. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:12.

Vattenkemiska undersökningar i Märstaån 2022. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:13.

Läckagebenägen sedimentfosfor i Bagarsjön, Myrsjön och Ältasjön. Underlag för åtgärdsplanering, Nacka kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:14.

Miljökontroll Ålands fiskodlarförening år 2022. Miljöbedömningar samt kommentarer kring förslag till fortsatta undersökningar av bottenförhållanden. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:15.

Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun år 2022 – Örnässjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:16.

Recipientkontroll för kommunala avloppsreningsverk år 2022. Sjöar, vattendrag och kustområden i Norrtälje kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:17.

Biologiska undersökningar i sjöar i Nacka kommun 2022. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:18.

Sjöundersökning Lejondalssjön 2022. Miljöövervakning och uppföljning av fosforbindande åtgärder i sedimenten. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:19.

PFAS i Kallhällsbäcken, Järfälla kommun. Översikt över analysdata från vattenprovtagning 2016-2022. Naturvatten AB, Rapport 2023:20.

Näringstransporter till Björnöfjärden 2012–2022. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:21.

Vatten- och sedimentkemiska undersökningar i Kolmaren 2023. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:22.

Sjömätning av Sparren juni 2023. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:23.

Standardiserat provfiske i Råstasjön och Lötsjön 2023. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:24.

Standardiserat provfiske i Trekanten och Flaten 2023. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:25.

Provfiske i Björnöfjärden och Fjällsviksviken 2011–2022. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:26.

Vattenkvalitet i Björnöfjärden och Fjällsviksviken 2011-2022. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:27.

Naturvärdesinventering Tunafjärden. Kartering av marina naturvärden och miljökonsekvensbedömning av planerad vattenverksamhet. Naturvatten AB, Rapport 2023:28.

Standardiserat provfiske i Sicklasjön, Järlasjön, Källtorpssjön, och Ältasjön 2023. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:29.

Bottenfaunaundersökning i Björnöfjärden och Fjällsviksviken – En sammanställning av undersökningar utförda år 2011–2022. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:30.

Standardiserat provfiske i Fiskarfjärden och Riddarfjärden, Stockholm stad  juli/augusti 2023. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:31.

Underlag till lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomsten Ältasjön. Ekologisk och kemisk status, fosforbudget, bedömning av förbättringsbehov samt förslag till åtgärder mot intern fosforpåverkan. Naturvatten AB, Rapport 2023:32.

Yngelinventering i Björnöfjärden och Fjällsviksviken 2011–2022. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:33.

Standardiserat elfiske i Tyresåns avrinningsområde 2023. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:34.

Kontrollprogram Kyrkviken och Kottlasjön 2023, Lidingö. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2023:35.

PM – Redovisning av Ullnatippens kontrollprogram 2023, Rapport 2023:36.

Småsvalting och styvnate. 2022 års inventeringar i Rödstensfjärden och Sparren, Stockholms län. Länsstyrelsen Stockholm, Fakta 2023:1.

Inventering av grunda vikar i Nämdöskärgården 2022. Länsstyrelsen Stockholm 2023:16.

Vegetationsklädda bottnar och fiskrekrytering, Stockholms län 2023. Faktablad.

Naturvärdesinventering av vatten och strandmiljöer vid Skärsätra småbåtshamn. Rapport från Greensway i samarbete med Naturvatten AB.

Småsvalting i Stockholms län 2023. Länsstyrelsen i Stockholm, Rapport 2023: 23.

Faktablad – Fiskyngelinventering i Östergötlands län 2023.