2020

« Tillbaka

Näslund, J. & M. Arvidsson. 2020. Ullnasjön, Rönningesjön och Hägernäsviken 2019 – Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2020:1.

Näslund, J. & M. Arvidsson. 2020. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2019 – Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:2.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2020. Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2019. Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar. Naturvatten AB, Rapport 2020:3.

Arvidsson, M., Näslund, J. & A. Gustafsson. 2020. Förstudie av status och åtgärdsförslag för Öringesjön – Tyresö kommun. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:4.

Näslund, J., Arvidsson, M. & U. Lindqvist. 2020. Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommuns åar 2019 – Bergshamraån, Bodaån, Broströmmen, Malstaån, Norrtäljeån, Penningbyån, Skeboån och Tulkaströmmen. Naturatten i Roslagen AB. Rapport 2020:5.

Lindqvist, U. 2020. Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2017-2019. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:6

Lindqvist, U. 2020. Vattenkvalitet och plankton i Vallentunasjön 2019. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:7

Lindqvist, U. 2020. Näringspåverkan till Ormstaån 2019. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:8

Näslund, J. & Arvidsson, M. 2020. Yngelinventering 2019 – Björnöfjärden och Fjällsviksviken. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:9.

Arvidsson, M., & A. Gustafsson. 2020. Bottenfaunaundersökning 2018-2019 – Björnöfjärden och Fjällsviksviken, Värmdö kommun. Naturvatten AB, Rapport 2020:10.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2020. Recipientkontroll för kommunala avloppsreningsverk år 2019. Sjöar, vattendrag och kustområden i Norrtälje kommun. Naturvatten AB, Rapport 2020:11.

Lindqvist, U. 2020. Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenundersökningar i Björnöfjärden och Fjällsviksviken, Värmdö kommun 2012-2019. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:12

Gustafsson, A. 2020. Underlag till lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomsten Skurusundet. Statusklassning, fosforbudget och bedömning av beting. Naturvatten AB, Rapport 2020:13.

Rydin, E. & A. Gustafsson. 2020. Fosforomsättning i Skurusundets sediment. Läckagebenägen fosfor – totala mängder och årlig frisättning. Naturvatten AB, Rapport 2020:14.

Arvidsson, M. & U. Lindqvist. 2020. Näringstransporter till Björnöfjärden 2012–2019. Naturatten i Roslagen AB. Rapport 2020:15.

Näslund, J., Arvidsson, M. & U. Lindqvist. 2020. Provfiske i Björnöfjärden och Fjällsviksviken – Sommmaren 2018 och 2019. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:16.

Lindqvist, U. 2020. PM – Undersökning avsnörd vik i sjön Muskan. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:17

Gustafsson, A.,  U. Lindqvist & E. Rydin. 2020. PM – Svar på Länsstyrelsen i Stockholms yttrande över tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Lindholmens avloppsreningsverk i Norrtälje kommun, mål nr M 3224-19. Naturvatten AB, Rapport 2020:18.

Lindqvist, U. 2020. PM-Beskrivning av planerad ny utloppsledning från Lindholmens avloppsreningsverk. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:19

Lindqvist, U. 2020. Inventeringsfiske i Hacksjön april 2020. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:20

Näslund, J., Lindqvist, U. & M. Arvidsson. 2020. Vattenkemiska undersökningar i Märstaån 2019. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:21

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2020. Ramsjön – status, beting och fosfor i sediment. Naturvatten AB, Rapport 2020:22.

Kyrkander, T. & A. Bertilsson. 2020. Vattenväxter och klippningsåtgärder i sjöar, Tyresö kommun. Naturvatten AB, Rapport 2020:23.

Arvidsson, M. & Elisabeth. 2020. Inventering av stormusslor i Lillån kring den kommande byggarbetsplatsen för Sparrens nya sjötröskel hösten 2020. Naturvatten AB, Rapport 2020:24.

Gustafsson, A. 2020. Underlag till lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomsten Uttran. Naturvatten AB, Rapport 2020:25.

Arvidsson, M. 2020. Bottenfaunaresultat och bedömning av tre prover från Nossan – underlag för naturvärdesbedömning. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:26.

Gustafsson, A. 2020. Trådalger i Stockbysjön. Provtagning samt översiktlig kontroll av uddslinkeförekomst. Naturvatten AB, Rapport 2020:27.

Lindqvist, U. 2020.Standardiserat provfiske i Trehörningen, juli 2020 . Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:28

Gustafsson, A. 2020. Underlag till lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomsten Mälaren-Garnsviken. Naturvatten AB, Rapport 2020:29.

Lindqvist, U. 2020.Inventeringsfiske i Judarn, Kyrksjön och Råcksta träsk, Stockholm stad augusti 2020 . Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:30

Lindqvist, U. 2020.Projektbeskrivning: Internbelastning i Fjäturen, Edssjön, Oxundasjön och Översjön.Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:31

Arvidsson, M. 2020. Internbelastning och fosforbudget för Öringesjön 2020–Tyresö kommun. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:31

Arvidsson, M. & U. Lindqvist. 2020. PM – Bottenfaunaundersökning i Moraån. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:33

Lindqvist, U. 2020. Nenningesund – Höggarnsfjärdens och Prästfjärdens vattenmiljö Kompletterande beräkningar hösten 2020.Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:34

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2020. Inventering av vattenvegetation i Fiskarfjärden 2020. Naturvatten AB, Rapport 2020:35.

Lindqvist, U. & E. Rydin. 2020. Mobil fosfor i sediment från Skedviken och Rimbo-Långsjön. Naturvatten AB, Rapport 2020:36.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2020. Inventering av fisk och vattenvegetation i Killingeviken, Resarö 2020. Naturvatten AB, Rapport 2020:37.

Gustafsson, A, G. Johansson, M. Arvidsson & J. Persson. 2020. Inventering av fiskyngel i Östergötlands kust- och skärgårdsområde år 2020. Naturvatten AB, Rapport 2020:38.

Rydin, E. 2020. Aluminiumdos för Lilla Värtans sediment. Mobil fosfor – mängder och omsättning. Naturvatten AB, Rapport 2020:39.

Lindqvist, U. 2020. PM – Redovisning av Ullnatippens kontrollprogram 2019. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2020:40

Gustafsson, A., U. Lindqvist och D. Stråe. 2020. Lokalt åtgärdsprogram för Fyrisån. Del 1 – Ekologisk och kemisk status, påverkansanalys, beting samt förslag till kunskapshöjande åtgärder. Rapporten inkluderar 49 separata delrapporter (en per vattenobjekt) samt 1 delrapport för miljöövervakningsprogram. Uppdrag i samarbete med WRS AB, Rapport 2018-1306 A, slutversion 2020-01-22.