2018

« Tillbaka

Gustavsson, A. & U. Lindqvist. 2018. Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2017. Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar. Naturvatten AB, Rapport 2018:1.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2018. Ullnasjön, Rönningesjön och Hägernäsviken 2017 – Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:2.

Arvidsson, M. 2018. Aluminium i biota IV. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:3.

Gustafsson, A., E. Rydin & U. Lindqvist. 2018. Vattenkvalitet och plankton i Vallentunasjön 2016. Utvärdering av effekter av biomanipulering. Naturvatten AB, Rapport 2018:4.

Lindqvist, U. 2018. Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2017. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:5.

Arvidsson, M. & U. Lindqvist. 2018. Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommuns åar 2017. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:6.

Gustafsson, A. 2018. Vattenvegetation i Ravalen 2017. Inventering av vattenväxter och trådalger. Naturvatten AB, Rapport 2018:7.

Lindqvist, U. 2018. Näringstransporter vid Säby gård 2014-2017 . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:8.

Rydin, E. 2018. Sedimentundersökning i Edsviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:9.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2018. Bottenfaunaundersökning 2017 – Björnöfjärden och Fjällsviksviken, Värmdö kommun. Naturvatten AB, Rapport 2018:10.

Arvidsson, M., Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2018. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2017 – Lejondalssjön, Örnässjön, Lillsjön och Lillån. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:11.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2018. Yngelinventering 2017 – Björnöfjärden och Fjällsviksviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:12.

Rydin, E. 2018. Rekommendationer vid aluminiumbehandling av Magelungen och Drevviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:13.

Lindqvist, U. 2018. Recipientkontroll Veolia Sweden AB Norrtälje kommun 2017 . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:14.

Lindqvist, U. 2018. Näringstransporter till Björnöfjärden 2012-2017 . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:15.

Lindqvist, U. 2018. Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenundersökningar i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, Värmdö kommun 2012-2017 . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:16.

Lindqvist, U. 2018. Vattenkemiska undersökningar i Märstaån 2017 . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:17.

Gustafsson, A. 2018. Biotopkartering av vattendrag i Vitsåns avrinningsområde 2017. Kartering, statusbedömning och åtgärdsförslag. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:18

Arvidsson, M. & U. Lindqvist. 2018. Provfiske i Björnöfjärden och Fjällsviksviken – Sommaren 2017. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:19.

Gustafsson, A. 2018. Effekter av revidering av HVMFS 2013:19. Klassificering av biologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer enligt fastställd respektive reviderad föreskrift med Bällstaån, Drevviken och Brunnsviken som testobjekt. Naturvatten AB, Rapport 2018:20.

Lindqvist, U. 2018. PM – Volymsberäkningar i Edsviken 2018 . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:21.

Lindqvist, U. 2018. Södersviks avloppsreningsverks påverkan på sjön Bollen.  Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:22.

Gustafsson, A. 2018. Naturvärdesinventering av Hultsjöbäcken, Askersunds kommun 2018. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:23.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2018. Yngelinventering 2018 – Björnöfjärden och Fjällsviksviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:24.

Rydin, E. & M. Arvidsson. 2018. PM – Fosfor i Järlasjöns sediment. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:25.

Arvidsson, M. & U. Lindqvist. 2018. Provfiske och översiktlig vegetations-kartering i Magelungen och Laduviken 2018. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:26.

Lindqvist, U. 2018.  Standardiserat provfiske i Måsnaren 2017 . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:27.

Rydin, E. & M. Arvidsson. 2018. Lejondalssjöns sediment 2018. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:28.

Lindqvist, U. och T. Odelström. 2018. Undersökning av kräftbeståndet i Lejondalssjön 2018.  Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:29.

Gustafsson, A. 2018. Naturvärdesinventering av vattendrag, sjöar och kustområden, Norrtälje kommun. Preliminär bedömning på förstudienivå, år 2018. Naturvatten AB, Rapport 2018:30.

Lindqvist, U. 2018. Lindholmen ARV – påverkan på Norrtäljeviken 2017-2045 . Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:31.

Lindqvist, U. 2018. PM – Alternativa utsläppsplatser för framtida avloppsreningsverk i Norrtälje kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2018:3.

Thuresson, M. 2018. Nationell biogeografisk uppföljning av småsvalting 2018. Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2018:23.

Bevarandeplan för Floda-Kyrksjöns Natura 2000-område

Bevarandeplan för Flodens Natura 2000-område

Bevarandeplan för Himlingeåsens Natura 2000-område

Bevarandeplan för Näsnarens Natura 2000-område

Bevarandeplan för Svärtaåns Natura 2000-område

Bevarandeplan för Söderfjärdens Natura 2000-område

Bevarandeplan för Södra Kärrlångens Natura 2000-område