BOTTENFAUNA

Bottenfaunaundersökningar är av stort värde för att bedöma naturvärden och miljökvalitet i alla typer av naturliga vatten. Vi använder oss av samtliga standardiserade undersökningsmetoder i rinnande vatten, sjöar och hav och har lång erfarenhet av artbestämning och tolkning av resultat. Vi utför årligen uppdrag i mellersta och norra Sverige, inklusive inventering av flodpärlmussla eller andra stormusselarter.