2019

« Tillbaka

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2019. Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2018. Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar. Naturvatten AB, Rapport 2019:1.

Lindqvist, U. 2019. PM – Redovisning av Ullnatippens kontrollprogram 2018. Naturvatten AB, Rapport 2019:2.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2019. Ullnasjön, Rönningesjön och Hägernäsviken 2018 – Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2019:3.

Gustafsson, A., U. Lindqvist & E. Rydin. 2019. Vattenkvalitet, plankton och vattenväxter i Vallentunasjön 2018. Utvärdering av effekter av biomanipulering. Naturvatten AB, Rapport 2019:4.

Lindqvist, U. 2019. Utredning av jordras i Strömarån – vintern 2019 . Naturvatten AB, Rapport 2019:5.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2019. Fiskhälsa i Hallsta Pappersbruks recipient Edeboviken 2018. Naturvatten AB, Rapport 2019:6.

Lindqvist, U. 2019. Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2018 . Naturvatten AB, Rapport 2019:7.

Lindqvist, U. 2019.Pumpstationer i Norrtälje kommun 2018 – Påverkan på recipienter vid bräddning . Naturvatten AB, Rapport 2019:8.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2019. Provfiske i Vallentunasjön år 2018. Statusklassning samt jämförelser med tidigare provfisken. Naturvatten AB, Rapport 2019:9.

Arvidsson, M. & E. Rydin. 2019. PM – Sedimentundersökning i Hemmesta träsk – Fosfor och metaller. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2019:10.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2019. Näringspåverkan till Karbyån 2018. Halter och transporter av fosfor och kväve i delavrinningsområden samt vid mynningen till Vallentunasjön. Naturvatten AB, Rapport 2019:11.

Arvidsson, M. & U. Lindqvist. 2019. Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommun 2018. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2019:12.

Lindqvist, U. 2019.Vattenkemiska undersökningar i Märstaån 2018 . Naturvatten AB, Rapport 2019:13.

Arvidsson, M., Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2019. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2018 – Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2019:14.

Rydin, E. & U. Lindqvist. 2019. Näringsbudget för Ullnasjön. Naturvatten AB, Rapport 2019:15

Lindqvist, U. 2019. Recipientkontroll Veolia Sweden AB Norrtälje kommun 2018 . Naturvatten AB, Rapport 2019:16.

Arvidsson, M., Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2019. Samordnat recipientkontrollprogram för Broviken och dess tillflöden 2020–2025. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2019:17.

Rydin, E. & M. Arvidsson. 2019. Orlångens sediment 2019 – Åtgärdsunderlag för fastläggning av fosfor i sediment. Naturvatten AB, Rapport 2019:18

Lindqvist, U. 2019. PM – Efterkontroll av rasmassor i Strömarån, april 2019.  Naturvatten AB, Rapport 2019:19

Rydin, E. & M. Arvidsson. 2019. Fosforomsättningen i Baggensfjärdens sediment. Naturvatten AB, Rapport 2019:20

Rydin, E. & M. Arvidsson. 2019. Trehörningens sediment 2019 – Aluminiumdos för mobil fosfor i Trehörningens bottnar. Naturvatten AB, Rapport 2019:21

Arvidsson, M. 2019. Sedimentprovtagning i dagvattendamm – Hägernäs. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2019:22

Lindqvist, U. 2019.PM – Eventuella vandringshinder vid raset i Strömarån, Skärplinge reningsverk 20190614. Naturvatten AB, Rapport 2019:23

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2019. Aluminium i biota V. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2019:24.

Gustafsson, A. & G. Johansson. 2019. Åva färjfäste – marina naturvärden. Naturinventering och miljökonsekvensbedömning. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2019:25.

Lindqvist, U. 2019. PM-Svar på synpunkter avseende tillståndsansökan till fortsatt och utökad verksamhet vid Lindolmens avloppsreningsverk i Norrtälje kommun . Naturvatten AB, Rapport 2019:26.

Lindqvist, U. 2019.PM-Effekter vid bräddning vid Rörmossens pumpstation 2019.  Naturvatten AB, Rapport 2019:27.

Rydin, E. & M. Arvidsson. 2019. PM – Riskbedömning av aluminiumfällning. Naturvatten AB, Rapport 2019:28

Gustafsson, A. & M. Arvidsson. 2019. Marin naturinventering, Hustegaholm. Bedömning av marina naturvärden vid planerad badplats. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2019:29.

Arvidsson, M. 2019. Vattenvegetation och växtplankton i Öringesjön 2019. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2019:30

Lindqvist, U. 2019.Kompletteringar av utredningen rörande Lindholmens ARV 2017-2045.  Naturvatten AB, Rapport 2019:31.

Rydin, E. & M. Arvidsson. 2019. Uppföljande sedimentundersökning i Vallentunasjön 2019. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2019:32

Gustafsson, A. 2019. Förslag till miljöövervakningsprogram för Fyrisåns vattenförekomster. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2019:33.

Lindqvist, U., E. Rydin & M. Karlsson. 2019. Vattenundersökningar i Hemmesta träsk och tillflödande vattendrag, Värmdö kommun 2018-2019.  Naturvatten AB, Rapport 2019:34

Rydin, E. & M. Arvidsson. 2019. Effekt av lågflödesmuddring på Vallentunasjöns sediment 2019 – Undersökning av näringsämnen och miljögifter vid provmuddring. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2019:35

Lindqvist, U. 2019.PM-Eventuell aluminiumbehandling av sjöarna Lommaren och Gillfjärden, Norrtälje kommun – Projektbeskrivning.  Naturvatten AB, Rapport 2019:36.

Lindqvist, U. 2019.Standardiserat provfiske i Råstasjön 2019.  Naturvatten AB, Rapport 2019:37.

Lindqvist, U. 2019.Djupmätningen och kartering av Stora Värtan, Täby kommun.  Naturvatten AB, Rapport 2019:38.

Gustafsson, A., Johansson, G., M. Arvidsson & U. Lindqvist. 2019. Inventering av vattenvegetation i Norasjön och Älvlången 2019. Bedömning av ekologisk status och regleringspåverkan. Naturvatten AB, Rapport 2019:39.

Gustafsson, A., M. Arvidsson & U. Lindqvist. 2019. Inventering av fisk och vattenvegetation i Siviken 2019. Bedömning av marina naturvärden. Naturvatten AB, Rapport 2019:40.

Gustafsson, A., T. Jansson och U. Lindqvist. 2019. Kyrkviken – ekologisk och kemisk status. Redovisning av undersökningar i augusti 2019. Naturvatten AB, Rapport 2019:41.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2019. Vattenvegetation i Stockholms stad 2019. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2019:42.

Lindqvist, U. 2019.Vatten- och sedimentkemiska undersökningar av Toren, Ornö april-oktober 2019.  Naturvatten AB, Rapport 2019:43.

Lindqvist, U. 2019.PM – Redovisning av Ullnatippens kontrollprogram 2019.  Naturvatten AB, Rapport 2019:44.

Gustafsson, A., M. Arvidsson & U. Lindqvist. 2019. Naturvärdesinventering av vattendrag, sjöar och kustområden, Norrtälje kommun. Naturvatten AB, Rapport 2019:45.

Lindqvist, U. 2019. Sedimentprov från tilltänkt muddringsområde i Prästfjärden.  Naturvatten AB, Rapport 2019:46.

Inventering av vattenvegetation i Sillen 2019

Bevarandeplan för Båvens Natura 2000-område

Bevarandeplan för Båvenöarnas Natura 2000-område

Bevarandeplan för Fräkenkärrets Natura 2000-område

Bevarandeplan för Magsjötorp Natura 2000-område

Bevarandeplan för Marsjöns Natura 2000-område

Bevarandeplan för Rinkesta såg Natura 2000-område

Bevarandeplan för Segersöns Natura 2000-område

Bevarandeplan för Svartsjömyrens Natura 2000-område

Bevarandeplan för Tåkenöns Natura 2000-område