VATTENVÄXTER

Vi har erfarenhet från vegetationsinventeringar av ett hundratal sjöar i både extremt näringsrika och näringsfattiga förhållanden och ytterligare cirka 150 kustområden. Vi erbjuder inventering av
vattenväxter och makroalger i sötvatten och Östersjöns kust och skärgård, efter behov från båt, genom snorkling eller apparatdykning. Sedan 2005 undersöker vi årligen förekomst och utbredning av den mycket ovanliga och i östersjöregionen världsunika undervattenväxten småsvaltingen (Alisma wahlenbergii) i Mälaren.