2010

« Tillbaka

Gustafsson, A. 2010. Inventering av vattenväxter i Tyresåns avrinningsområde 2009. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:1. Läs rapporten >

Rydin, E., Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2010. Vallentunasjön 2008-2009 – vattenkemi, plankton och vattenväxter. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:2.

Lindqvist, U. 2010. Recipientundersökningar i Edeboviken, Galtfjärden och Singöfjärden 2009. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:3.

Arvidsson, M. 2010. Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar i Ullnasjön, Rönningesjön och Hägernäsviken 2009. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:4.

Gustafsson, A. 2010. Fördjupning av befintlig farled till Hargshamn. Beskrivning och bedömning av bottenfauna, vattenvegetation och sediment. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:5.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2010. Översyn av strandskydd och markavvattningsföretag i Upplands Väsby kommun 2009. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:6.

Lindqvist, U. 2010. Sedimentundersökning vid dagvattenutsläpp i Hägernäsviken februari 2010. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:7.

Gustafsson, A. 2010. Utvärdering av analysdata från de åländska fiskodlingarnas gemensamma miljökontrollprogram 2010. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:8.

Arvidsson, M. 2010. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2009. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:9.

Gustafsson, A. & E. Rydin. 2010. Detaljplan för Skåvsjöholm. Konsekvenser för marina miljökvalitetsnormer och naturvärden. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:10.

Lindqvist, U. 2010. Biologiska och fysikalisk-kemiska recipientundersökningar i Norrtälje kommun. Kustvatten, sjöar, och vattendrag 2009. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:11.

Arvidsson, M. 2010. Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommun 2009. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:12.

Lindqvist, U. 2010. Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2010. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:13.

Gustafsson, A. 2010. Marin naturinventering vid fastighet Solsidan 21:4, Saltsjöbaden, Nacka kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:14.

Gustafsson, A. 2010. Norsfladen – marina naturvärden och konsekvenser av fördjupning av kanal. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:15.

Arvidsson, M. 2010. Bottenfaunaundersökning i Hallstaviksområdet 2010. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:16.

Gustafsson, A., Terä, K. & J. Allmér. 2010. Biotopkartering av Åkerströmmen – naturvärden, känslighet och åtgärdsförslag. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:17.

Arvidsson, M. 2010. Naturinventering av Tappsunds sjöstrand, Ekerö 2010. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:18.

Rydin, E. 2010. Utvärdering av fosforns fördelning och läckagebenägenhet i Trekanten sediment. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:19.

Gustafsson, A. 2010. Naturinventering vid Tegelhagen – naturvärden och konsekvenser av programförslag. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:20.

Lindqvist, U. 2010. En studie av Borgasjön – Föreslagen recipient till Avasjö avloppsreningsverk oktober 2010. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:21.

Lindqvist, U. 2010. Naturvärden och miljötillstånd i Lilla och Stora Jälken, Garpenberg. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:22.

Arvidsson, M. 2010. Provfiske och inventering av sikyngel vid Västernorrlands kust 2010. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:23.
Läs rapporten >

Gustafsson, A. & M. Arvidsson, 2010. Horssjön – naturinventering och konsekvenser av vattenverksamhet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:24.

Arvidsson, M. 2010. Inventering och naturvärdesbedömning av sjöstranden söder om Jungfrusund, Ekerö 2010. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:25.

Gustafsson, A. 2010. Spillersboda VA-ledningar – Marina naturvärden och konsekvenser av vattenverksamhet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:26.

Gustafsson, A. 2010. Småsvalting i Mälaren – Läge och trender i Stockholms län 2010. Länsstyrelsen i Stockholms län, november 2010.
Läs rapporten>

Lindqvist, U. 2010. Inventering av flodpärlmussla i Brickabäcken, Hudiksvalls kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:27.

Lindqvist, U. 2010. Bottenfaunaundersökning i Valbobäcken november 2010. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:28.

Arvidsson, M. 2010. Inventering av makrofyter 2010 – Edssjön, Fjäturen, Gullsjön, Mörtsjön, Norrviken, Oxundasjön, Ravalen, Rösjön, Snuggan, Väsjön och Översjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2010:28.

« Tillbaka