2015

« Tillbaka

Gustafsson, A. 2015. Vattenvegetation i Väsjön. Underlag för planerad vattenverksamhet. Naturvatten AB, Rapport 2015:1.

Arvidsson, M. 2015. Ullnasjön, Rönningesjön och Hägernäsviken 2014. Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2015:2.

Arvidsson, M. 2015. Aluminium i biota. Utvärdering av påverkan från aluminiumbehandlingen av Björnöfjärdens sediment på fisk, bottendjur och vegetation. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2015:3.

Gustafsson, A. 2015. Bottenfaunaundersökning 2014. Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. Naturvatten AB, Rapport 2015:4.

Rydin, E. och U. Lindqvist .2015. Läckagebenägen fosfor i Norrtäljevikens sediment. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:5.

Lindqvist, U. 2015. Vattenundersökningar i Norrtäljeviken sommaren 2014. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:6.

Lindqvist, U. 2015. Norrtäljevikens djupförhållanden och bottenhårdhet. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:7.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2015. Yngelinventering och gäddans rekrytering 2014 – Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2015:8.

Lindqvist, U. 2015. Provfiske i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, sommaren 2014. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:9.

Arvidsson, M. 2015. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2014. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:10.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2015. Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2014. Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar. Naturvatten AB, Rapport 2015:11.

Arvidsson, M. & U. Lindqvist. 2015. Vattenkemiska undersökningar av Björnöfjärdens tillflöden under 2014. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2015:12.

Rydin, E. 2015. Trehörningen 2014. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2015:13.

Gustafsson, A. & E. Rydin. 2015. Vattenkvalitet och plankton i Vallentunasjön 2014. Utvärdering av effekter av biomanipulering och historisk återblick. Naturvatten AB, rapport 2015:14.

Lindqvist, U. 2015. Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2014.Rapport 2015:15

Gustafsson, A. 2015. Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommuns åar 2014 – Bergshamraån, Bodaån, Broströmmen, Malstaån, Norrtäljeån, Penningbyån, Skeboån och Tulkaströmmen. Naturvatten AB, Rapport 2015:16.

Gustafsson, A. 2015. Utvärdering av data från åländska fiskodlingar 2014. Naturvatten AB, rapport 2015:17.

Arvidsson, M., Gustafsson, M. & U. Lindqvist. 2015. Recipientkontroll Veolia Vatten AB, Norrtälje kommun 2014. Kustområden, sjöar och vattendrag. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2015:18.

Lindqvist, U., T. Odelström och P. Odelström. 2015. Provfiske i Erken 2014. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:19.

Lindqvist, U. 2015. Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenundersökningar i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, Värmdö kommun 2012-2014. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:20.

Gustafsson, A., M. Granath & D. Stråe. 2015. Planeringsunderlag för Märstaån. Förbättringsbehov, belastningsutrymme och åtgärdsmöjligheter med hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten. Naturvatten AB, Rapport 2015:21.

Gustafsson, A., E. Rydin & U. Lindqvist. 2015. Vallentunasjön – fosforutbyte mellan sediment och vattenmassa Litteraturstudie och utläckageförsök som underlag för åtgärdsplanering. Naturvatten AB, Rapport 2015:22.

Gustafsson, A. 2015. Vattenvegetation i Väsjön. Underlag för planerad vattenverksamhet baserad på inventeringar 2014 och 2015. Naturvatten AB, Rapport 2015:23.

Gustafsson, A. 2015. Konsekvensbedömning av grumling för uddslinke och uddnate. Underlag inför planerad vattenverksamhet i Väsjön, Sollentuna kommun. Naturvatten AB, Rapport 2015:24.

Gustafsson, A. 2015. Marin naturinventering vid Björnö, Norrtäljeviken 2015. Underlag inför planerad vattenverksamhet – preliminär bedömning av naturvärden och konsekvenser samt förslag till skadeförebyggande åtgärder. Naturvatten AB, Rapport 2015:25.

Gustafsson, A. 2015. Miljögifter i Oxundaåns vattensystem. Sammanställning och bedömning av mätdata från sjöar och vattendrag. Naturvatten AB, Rapport 2015:26.

Lindqvist, U. 2015. Provtagningsplan för strandområdet Kungsängen Kyrkby 2:1. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2015:27

Arvidsson, M. & E. Rydin. 2015. Undersökning av läckagebenägen fosfor i Långsjön och dess potentiella fosforkällor. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:28.

Arvidsson, M. & E. Rydin. 2015. Undersökning av läckagebenägen fosfor i Sickla-, Järla- och Kolbottensjöns sediment 2015. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:29.

Gustafsson, A. 2015. Biologiska undersökningar vid Midgårdsbadet 2015. Växtplankton, djurplankton, bottenfauna, vattenväxter och trådalger. Naturvatten AB, Rapport 2015:30.

Lindqvist, U., T. Odelström och P. Odelström. 2015. Undersökningar av kräftbeståndet i Långsjön i samband med kabeldragning 2014-2015. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:31.

Lindqvist, U. 2015. Syrgas- och temperaturmätningar i Västeråsfjärden 2014-2015. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2015:32

Gustafsson, A. & E. Rydin. 2015. Läckagebenägen fosfor i Kottlasjön. Underlag för åtgärdsplanering, Lidingö kommun. Naturvatten AB, Rapport 2015:33.

Lindqvist, U. 2015. Kontrollprogram för sjöar och vattendrag i Upplands-Bro kommun 2016. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2015:34

Gustafsson, A. 2015. Naturvärden och status i sjöar och vattendrag, Lidingö 2015. Kottlasjön, Stockbysjön, Västra Långängskärret, Stockbyån, Mölnaån. Naturvatten AB, Rapport 2015:35.

« Tillbaka