2003

« Tillbaka

Lindqvist, U., E. Rydin & A. Gustafsson. 2003. Tunasjön 2002 – sedimentens fosforbindande kapacitet samt effekter av en inledning av Hornån i sjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:1.

Gustafsson, A. 2003. Inventering av fastsittande vegetation i Edeboviken och utanförliggande fjärdar 2002. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:2.

Lindqvist, U. 2003. Recipientundersökningar i Edeboviken, Galtfjärden och Singöfjärden 2002. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:3.

Lindqvist, U. 2003. Undersökning av slam från dagvattentunnel i Täby kommun 2003. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:4.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2003. Sjöarna i Täby kommun 2001. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:5.

Lindqvist, U. 2003. Kontrollprogram för Arninge golfklubb 2002. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:6.

Lindqvist, U. 2003. Limnologisk undersökning av Skeboån 2002. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:7.

Lindqvist, U. 2003. Limnologisk undersökning av Norrtäljeån 2002. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:8.

Lindqvist., U. 2003. Limnologisk undersökning av Norrtälje kommuns större vattensystems utflöden i havet under 2002. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:9.

Lindqvist, U. 2003. Metaller och organiska substanser i dagvatten vid Älmstabron. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:10.

Gustafsson, A & U. Lindqvist. 2003. Analys av lakvatten vid planerat flisupplag, Salmunge avfallsanläggning 2003. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:11.

Gustafsson, A. 2003. Miljötillståndet i Norrtäljeån 1999-2002, övervakat med anledning av ombyggnad av Norrtälje stads dagvattensystem. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:12.

Gustafsson, A. 2003. Dagvattenanläggningar i Vigelsjö och Grind, Norrtälje. Erfarenheter av driften 2002-2003. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:13.

Gustafsson, A. 2003. Utvärdering av resultat av miljökontrollprogram för åländska fiskodlingar 2002. Avsnitt ur rapport från Ålands fiskodlarförening. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:14.

Lindqvist, U. 2003. Kräftinventering i Limmaren 2003. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:15.

Gustafsson, A. 2003. Miljökonsekvensbeskrivning av golfbana i Roslags-Bro. Version 2003-06-02. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:16.

Gustafsson, A. 2003. Bottenfaunaundersökning i Hallstaviksområdet våren 2003. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:17.

Gustafsson, A. 2003. Bottenfaunan i Vallbyån, Balkensån och Husbyån 2003. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:18.

Gustafsson, A. 2003. Fosfor i regnbågslaxens foder och fekalier. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:19.

Gustafsson, A. 2003. Dagvattenanläggningar i Vigelsjö, Grind och Kvisthamra, Norrtälje kommun. Resultat av kontrollprogram sommaren 2003. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:20.

Odelström, T, U. Lindqvist & A. Gustafsson. 2003. Farled Dalarna. Riskbedömning avseende spridning av kräftpest och fisksjukdomar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:21.

Lindqvist, U. 2003. Fosfor och kväve i växtprover från översilningsytor. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:22.

Gustafsson, A. 2003. Småbåtshamn i Södersundet. Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:23.

Gustafsson, A. 2003. Beräknat vattenstånd i Norrviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2003:24.

« Tillbaka