2016

« Tillbaka

Arvidsson, M. 2016. Sedimentundersökning i Lillsjön (Bromma) 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:1.

Arvidsson, M. 2016. Aluminium i biota II – Utvärdering av påverkan från aluminiumbehandling av Björnöfjärdens sediment på fisk, bottendjur och vattenvegetation 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:2.

Lindqvist, U, A. Gustafsson och M. Arvidsson. 2016. Provfiske i Vallentunasjön 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:3.

Arvidsson, M., Rydin, E. och A. Gustafsson. 2016. Fosforutbyte på olika bottendjup i Norrviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:4.

Gustafsson, A., Rydin, E. & M. Arvidsson. 2016. Metoder för åtgärd av intern fosforbelastning i Norrviken – en litteratursammanställning på uppdrag av Upplands Väsby kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:5.

Arvidsson, M. 2016. Ullnasjön, Rönningesjön och Hägernäsviken 2015 – Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:6.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2016. Bottenfaunaundersökning 2015 – Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:7.

Lindqvist. U. 2016. Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:8.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2016. Yngelinventering 2015 – Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:9.

Lindqvist. U. 2016. PM – Redovisning av Ullnatippens kontrollprogram 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:9.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2016. Kartering av vattenvegetationens biovolym och utbredning 2015 i Björnöfjärden och Fjällsviksviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:11.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2016. Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2015. Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:12.

Lindqvist, U. 2016. Vattenkemiska och biologiska undersökningar av Kvarnsjön 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:13.

Lindqvist, U. 2016. Provfiske i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:14.

Lindqvist, U. 2016. Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenundersökningar i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, Värmdö kommun 2012-2015. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:15.

Gustafsson, A., M. Arvidsson, E. Rydin & U. Lindqvist. 2016. Vattenkvalitet, plankton och vattenväxter i Vallentunasjön 2015. Utvärdering av effekter av biomanipulering och underlag till fosforbudget. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:16.

Lindqvist, U. 2016. Undersökning av utfyllnadsmassor och sediment vid Kungsängen Kyrkby och Svartviken 2015, Rapport 2016:17.

Gustafsson, A. 2016. Utvärdering av data från åländska fiskodlingar 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:18.

Gustafsson, A. & M. Arvidsson. 2016. Samordnat recipientkontrollprogram för Broviken och dess tillflöden. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:19.

Gustafsson, A. & M. Arvidsson. 2016. Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommuns åar 2015. Bergshamraån, Bodaån, Broströmmen, Malstaån, Norrtäljeån, Penningbyån, Skeboån och Tulkaströmmen. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:20.

Arvidsson, M. 2016. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2015 – Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:21.

Lindqvist, U. 2016. Vattenkemiska undersökningar av Björnöfjärdens tillflöden under 2012-2015. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:22.

Arvidsson, M. 2016. Läckagebenägen fosfor i Björnöfjärdens bottensediment 2016 – Uppföljning II efter aluminiumbehandling. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:23.

Rydin, E. 2016. Öljaren – Sedimentundersökning 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:24.

Lindqvist, U. 2016. Recipientkontroll Veolia Sverige AB Norrtälje kommun 2015. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2016:25.

Lindqvist, U. och A. Gustafsson. 2016. Biologiska- och vattenkemiska undersökningar i Drottningholms dammar 2015-2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:26

Lindqvist, U. och A. Gustafsson. 2016. Biologiska och fysikalisk kemiska undersökningar i Sidfjärden 2015-2016. Naturvatten i Roslagen, AB Rapport 2016:27

Gustafsson, A. 2016. Lejondalssjön – mot god ekologisk status. En bedömning av åtgärdsbehov och åtgärdsmöjligheter. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:28.

Gustafsson, A. 2016. Örnässjön och Lillsjön – mot god ekologisk status. En bedömning av åtgärdsbehov och åtgärdsmöjligheter. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:29.

Lindqvist, U. & A. Gustafsson. 2016. Provfiske, växtplankton och miljögifter i Lidingös sjöar 2016. Undersökningar av Kottlasjön, Stockbysjön och Västra Långängskärret. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:30.

Lindqvist, U. & T. Jansson. 2016.Vatten- och sedimentundersökningar i sjön Bollen, augusti 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:31.

Lindqvist, U. & T. Jansson. 2016. Sedimentundersökning vid Björknäs-Gummarö, september 2016 Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:32.

Gustafsson, A. & K. Ring. 2016. Naturvärdesinventering av sjöstrand och landområden vid Ullnatippen 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:33.

Rydin, E., P. Jonsson, M. Karlsson & A. Gustafsson. 2016. Läckagebenägen fosfor i Brunnsvikens sediment. Underlag för lokalt åtgärdsprogram. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:34.

Lindqvist, U. 2016. Biologiska undersökningar av Västeråsfjärden vid Kraftvärmeverket i Västerås 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:35.

Lindqvist, U. & T. Jansson. 2016. Sedimentundersökning vid Finnarsören-Fogdö, oktober 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:36.

Lindqvist, U. & A. Gustafsson 2016. Fällningsförsök i Norrviken och Oxundasjön. Naturvatten i Roalsgen AB, Rapport 2016:37.

Lindqvist, U. & T. Jansson. 2016. Standardiserat provfiske i Norrviken, Edssjön och Oxundasjön 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:38.

Lindqvist, U. 2016. PM – Provtagning i dagvattendammar vid Sjöängen, Stora Värtan, Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:39.

Gustafsson, A. & E. Rydin. 2016. Kottlasjön – mot god status. En bedömning av åtgärdsbehov och åtgärdsmöjligheter i syfte att nå god ekologisk och kemisk status. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:40.

Stråe, D., A. Gustafsson, D. van der Nat, E. Rydin, U. Lindqvist, J. Andersson & S. Åkerman. 2016. Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken. WRS, Rapport nr 2015-0874-A.

« Tillbaka