2021

« Tillbaka

Arvidsson, M. & E. Rydin. 2021. Sedimentfosfor i Öringesjön 2020 – Fraktionsfördelning och mängd rörlig fosfor i sjöns bottnar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:1.

Gustafsson, A., U. Lindqvist & E. Rydin. 2021. Kyrkviken – status och miljötillstånd. En redovisning av undersökningar år 2019-2020. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:2.

Gustafsson, A., M. Arvidsson & U. Lindqvist. 2021. Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2020. Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:3.

Gustafsson, A. 2021. Miljöstörande ämnen i Stockbysjön. Analys av metaller och organiska miljögifter i fisk år 2020. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:4.

Arvidsson, M. 2021. Yngelinventering 2020 – Björnöfjärden och Fjällsviksviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:5.

Lindqvist, U. 2021. Vattenkvalitet i Vallentunasjön och dess större tillflöden 2020. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:6.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2021. Bottenfaunaundersökning 2020. Björnöfjärden och Fjällsviksviken, Värmdö kommun. Naturvatten AB, Rapport 2021:7.

Lindqvist, U. 2021. Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2020. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:8.

Gustafsson, A. & M. Arvidsson. 2021. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun år 2020. Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön. Naturvatten AB, Rapport 2021:9.

Gustafsson, A. & E. Rydin. 2021. Intern belastning av fosfor i 11 sjöar, Västerbottens län. Preliminära bedömningar baserade på sediment- och vattenkvalitetsdata. Naturvatten AB, Rapport 2021:10.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2021. Limnologiska och marina undersökningar i Täby kommun år 2019-2020. Ullnasjön, Rönningesjön, Hägernäsviken samt Ullnaån och Rönningebäcken. Naturvatten AB, Rapport 2021:11.

Arvidsson, M. 2021. Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommuns åar 2020 – Bergshamraån, Bodaån, Broströmmen, Malstaån, Norrtäljeån, Penningbyån, Skeboån och Tulkaströmmen. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:12.

Lindqvist, U. 2021. Recipientkontroll för avloppsreningsverk i Norrtälje kommun år 2020. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:13.

Lindqvist, U. och E. Rydin 2021. Lommaren och Gillfjärden – En förstudie inför eventuell aluminiumbehandling. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:14.

Arvidsson, M. & U. Lindqvist. 2021. Näringstransporter till Björnöfjärden 2012–2020. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:15.

Lindqvist, U. 2021. Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenundersökningar i Björnöfjärden och Fjällsviksviken, Värmdö kommun 2012-2020. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:16.

Lindqvist, U. 2021. Fisk- och bottenfaunaundersökning i Sätrabäcken, mars-april 2021. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:17.

Rydin, E. 2021. Fosfor i Ryssbysjöns sediment – Åtgärdsunderlag för fastläggning av mobil fosfor. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:18.

Lindqvist, U. 2021. PM – Bottenfaunaundersökning i Sätrabäcken (norra) maj 2021. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:19.

Arvidsson, M. 2021. Provfiske i Björnöfjärden och Fjällsviksviken – Sommaren 2020. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:20.

Lindqvist, U. 2021. Kottlasjöns bottenfauna – Maj 2021. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:21.

Gustafsson, A. & E. Rydin. 2021. Läckagebenägen fosfor i sjön Uttrans sediment. Åtgärdsunderlag för reducerad internbelastning. Naturvatten AB, Rapport 2021:22.

Gustafsson, A. 2021. Vattenvegetation i Stockbysjön 2021. Uppföljning av vegetationssamhällets utveckling och kontroll av trådalgsutbredning. Naturvatten AB, Rapport 2021:23.

Lindqvist, U. 2021. Vattenkemiska undersökningar i Märstaån 2020. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:24.

Lindqvist, U. 2021. Brosjön – Antropogen påverkan. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:25.

Lindqvist, U. 2021. Insamling av fisk från Märstaån och dess delgrenar 2021. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:26.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2021. Projektbeskrivning: Åtgärder mot interngödning i Stockbysjön. Reduktionsfiske och behandling med fosforbindande ämnen. Naturvatten AB, Rapport 2021:27.

Arvidsson, M. 2021. Vattenvegetation i Tyresåns avrinningsområde 2021. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:28.

Lindqvist, U. 2021. Standardiserat provfiske i Lillsjön, Ulvsundasjön och Drevviken, Stockholm stad. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:29.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2022. Faktablad – Fiskyngelinventering Östergötlands län 2021.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2021. Faktablad – Vegetationsklädda bottnar och fiskrekrytering Stockholms län 2021. 

Lindqvist, U. 2021. PM – Redovisning av Ullnatippens kontrollprogram 2021. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2021:30.

Övriga rapporter

Gustafsson, Al. & G. Johansson. 2021. Ålgräs i Stockholms län 2020 – karteringar och kunskapssammanställning. Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2021:4.

Arvidsson, M. 2021. Inventeringar av makrofyter i Stockholms län 2021. Länsstyrelsen i Stockholms län