MILJÖPOLICY

I vårt arbete som vattenmiljökonsulter faller det sig naturligt att i både uppdrag och övrig verksamhet sträva mot en långsiktigt
hållbar utveckling. Det innebär att vår grundläggande målsättning är minsta möjliga negativ miljöpåverkan och maximerad miljönytta. Vi strävar också efter att kontinuerligt minska vår negativa miljöpåverkan, med fokus på transporter samt energi- och resursförbrukning.

Vår miljöpåverkan är främst kopplad till transporter och resor eftersom mycket av verksamheten kräver fältarbete. Ofta utför vi undersökningar i områden som kräver fyrhjulsdrivna fordon. För att minimera miljöpåverkan begränsar vi så långt som möjligt användningen av denna typ av fordon, och använder när så är möjligt miljöanpassade bränslen och oljor. Tvåtaktsmotorer byts kontinuerligt ut mot mindre miljöpåverkande fyrtakts- respektive elmotorer. Vi förfogar över båtar och båtmotorer av olika storlek och sort, och kan därför vid varje tillfälle använda den typ som är bäst lämpad med hänsyn till miljöpåverkan i form av utsläpp och slitage på naturmiljön.

För att minska vår energiförbrukning värms lokalerna upp huvudsakligen med värmepump och även förnyelsebara bränslen. Vad gäller resursförbrukning strävar vi så långt som möjligt efter hushållning, återanvändning, källsortering och återvinning samt att välja produkter med miljömärkning.