2012

« Tillbaka

Lindqvist, U. 2012. Biologiska och vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2011. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:1.

Lindqvist, U. 2012. Bottenfaunaundersökning i Edsån 2011. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:2.

Lindqvist, U. 2012. Miljötillstånd och naturvärden i Gyllingesjön, Stavabäcken och Narbäcken vid Norra Kärr, delrapportering 2011. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:3.

Arvidsson, M. 2012. Ullnasjön, Rönningesjön och Hägernäsviken 2011. Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:4.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2012. Status och åtgärdsbehov för Edsviken. Underlag för statligt, kommunalt och mellankommunalt vattenvårdsarbete. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:5.

Gustafsson, A. 2012. Undersökning av fiskeintressen i Säbyvik. Förslag till provfiskeprogram. Naturvatten i Roslagen AB,
Rapport 2012:X.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2012. Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2011. Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:6.

Gustafsson, A., U. Lindqvist & E. Rydin. 2012. Vattenkemi och plankton i Vallentunasjön 2011. Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB,
Rapport 2012:7.

Arvidsson, M. 2012. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2011. Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:8.

Arvidsson, M. 2012. Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommun 2011. Bergshamraån, Bodaån, Broströmmen, Malstaån, Norrtäljeån, Penningbyån, Skeboån och Tulkaströmmen. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:9.

Arvidsson, M., T. Jansson & A. Gustafsson. 2012. Undersökning av Kvarnsjöns förmåga till näringsretention. Upplands Väsby kommun 2011. Naturvatten i Roslagen AB,
Rapport 2012:10.

Arvidsson, M. 2012. Läckagebenägen fosfor i Björnöfjärdens bottensediment. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:11.

Arvidsson, M. & T. Jansson. 2012. Bottenfaunaundersökning i Valsjöbäcken, Gävle kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:12.

Lindqvist, U. 2012. Beskrivning av förhållanden vid Bruksviken på Blidö 2011. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:13.

Arvidsson, M. 2012. Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:14.

Lindqvist, U. 2012. Nenningesund – återställande av en vattenled. Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:15.

Arvidsson, M. & E. Rydin. 2012. Sedimentundersökning i Vallentunasjön 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:16.

Lindqvist, U. 2012. Kvantitativt elfiske i Valsjöbäcken sommaren 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:17.

Gustafsson, A. 2012. Limniska naturvärden vid Sjöhäll. Biotopkartering, biologiska inventeringar och värdebedömning. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:18.

Gustafsson, A. 2012. Nolvik 1:13, Österåker kommun. Naturinventering och konsekvenser av planerad vattenverksamhet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:19.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2012. Undersökning av fiskeintressen – Nätprovfiske och yngelinventering i Säbyvik 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:20.

Lindqvist, U. 2012. Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar i Anderbobäcken 2009-2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:21.

Gustafsson, A. 2012. Danderyds kajer 2012. Inventering och bedömning av biologiska/ekologiska värden. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:22.

Arvidsson, M. 2012. Yngelinventering i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:23.

Lindqvist, U. 2012. Kvarnsjöns dåliga näringsretention och brist på växtetablering – sommaren 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:24.

Rydin, E. 2012. Läckagebenägen sedimentfosfor − Kvantifiering i sedimentprofiler från Barnsjön, Trummen samt Norra och Södra Bergundasjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:25.

Arvidsson, M & A, Gustafsson. 2012. Inventering av marina och limniska naturvärden i Östergötland 2012 – Yttre vikbolandets fastlandsstrand, västsidan av Arkö och Gränsö samt Glan. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:26.

Lindqvist, U. 2012. Provfiske i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet sommaren 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:27.

Lindqvist, U. 2012. Bottenfaunaundersökning i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, juni 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:28.

Lindqvist, U. 2012. Grund- och ytvatten kring Ullnatippen. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:29.

Lindqvist, U. 2012. Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2009-2011.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2012:30.
Läs rapporten >

« Tillbaka