2022

« Tillbaka

Sicklasjöns bottenfaunasamhällen 2021. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2022:1.

Miljökontroll för åländska fiskodlingar år 2011-2021. Beskrivning och bedömning av effekter i havsmiljön samt förslag till revidering av kontrollprogram. Naturvatten AB, Rapport 2022:2.

Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2021. Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2022:3.

Kyrkviken – status och miljötillstånd. En redovisning av undersökningar år 2019-2021. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2022:4.

Totalfosforhalten i kustvatten och sjöar, Värmdö kommun 2000-2021. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2022:5

Sedimentundersökningar i Stockbysjön 2021. Analys av läckagebenägen fosfor, metaller och organiska miljögifter. Naturvatten AB, Rapport 2022:6.

PM Sedimentundersökning i Islingeviken 2021. Naturvatten AB, Rapport 2022:7.

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2021. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2022:8.

Limnologiska och marina undersökningar i Täby kommun år 2021. Ullnasjön, Rönningesjön, Hägernäsviken samt Ullnaån och Rönningebäcken. Naturvatten AB, Rapport 2022:9.

Aluminium i biota 2012–2021. Utredning av halter i fisk, bottendjur och blåstång i den aluminiumbehandlade Björnöfjärden. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2022:10.

Förslag till miljöövervakningsprogram för ytvatten i Norrtälje kommun. Naturvatten AB, Rapport 2022:11.

Recipientkontroll för avloppsreningsverk i Norrtälje kommun år 2021. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2022:12.

Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommuns åar 2021. Bergshamraån, Bodaån, Broströmmen, Malstaån, Norrtäljeån, Penningbyån, Skeboån och Tulkaströmmen. Naturvatten AB, Rapport 2022:13.

Vattenkvalitet i Vallentunasjön och dess större tillflöden 2021. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2022:14.

Effekter av förändrad näringsbelastning till Trehörningen. Naturvatten AB, Rapport 2022:15.

Läckagebenägen fosfor i sjön Måsnarens sediment. Kompletterande utredning inför åtgärder mot internbelastning. Naturvatten AB, Rapport 2022:16.

Vattenkemiska undersökningar i Märstaån 2021. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2022:17.

Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun år 2021. Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2022:18.

Underlag för åtgärdsplanering för 7 sjöar i Borlänge kommun. Näringsstatus, fosforbelastning och förbättringsbehov. Naturvatten AB, Rapport 2022:19.

Vattenkemiska undersökningar av Kvarnsjön 2021-2022. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2022:20.

Inventering av bottensubstrat, bottenflora och bottenfauna vid fastigheten Ortala 3:61, Väddöviken Norrtälje kommun. Rapport 2022:21

Kyrkviken – status och miljötillstånd. Klassificering och bedömningar baserade på undersökningar augusti 2019 – februari 2022. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2022:22.

Inventering av bottensubstrat, bottenflora och bottenfauna vid fastigheten Snesslinge 12:7 och Snesslinge S:2, Östhammars kommun. Rapport 2022:23.

Bollen – miljöundersökningar år 2022 samt åtgärdsrekommendationer. Naturvatten AB, Rapport 2022:24.

Småsvalting och styvnate år 2022. Inventeringar i Rödstensfjärden och Sparren,Stockholms län. Naturvatten AB, Rapport 2022:25.

Näringstransporter i Börtnessjön 2021-2022. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2022:26.

Standardiserat provfiske i Brunnsviken, Magelungen och Årstaviken, Stockholm stad. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2022:27.

Inventering av fiskyngel i Östergötlands kust- och skärgårdsområde år 2022. Naturvatten AB, Rapport 2022:28.

Miljöövervakning av Danderyds sjöar 2022. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2022:29.

PM-Undersökningar i Stockbysjön, Lidingö, 2022. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2022:30.

Sedimentprovtagning Björknäs, Kvistbergaviken 25/11-2022. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2022:31.

Faktablad – Fiskyngelinventering Östergötlands län 2021

Faktablad – Fiskyngelinventering Östergötlands län 2022.

Faktablad – Vegetationsklädda bottnar och fiskrekrytering Stockholms län 2022.