UTREDNINGAR

Det EU-gemensamma ramdirektivet för vatten har medfört en intensifiering av det svenska vattenförvaltningsarbetet där tydliga krav ställs på att kommuner och andra myndigheter tar ansvar för
att miljökvalitetsnormer följs och att nödvändiga åtgärder genomförs.

Med utgångspunkt i vattenförvaltningen och de 16 nationella miljökvalitetsmålen hjälper vi våra kunder att utforma och utföra miljöövervaknings- och recipientkontrollprogram samt utvärdera data från dessa. I flera uppdrag har vi upprättat så kallade vattenplaner som syftar till att utgöra underlag för strategiskt vattenvårdsarbete utifrån ett helhetsperspektiv och med bäringpå juridiskt bindande miljökvalitetsnormer. Därmed bidrar vattenplanerna i hög grad till att effektivisera och förbättra planerings- och beslutsprocesser rörande vattenfrågor.

Vi arbetar även med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av planer, projekt och verksamheter som berör vattenmiljön, exempelvis strandnära bebyggelse, hamnar och farleder, avloppsreningsverk samt restaurering av sjöar, vattendrag och kustområden.