ACKREDITERING

Naturvatten AB är av SWEDAC ackrediterat för följande metoder.

Provtagning Referens
Vattenprovtagning i vattendrag SS EN5667-1:2007
Vattenprovtagning med Ruttnerhämtare SS EN5667-1:2007
Vattenprovtagning med Rambergrör SS EN5667-1:2007
Sedimentprovtagning med Ekman-huggare BIN SR01
Sedimentprovtagning med Willner-hämtare BIN SR01
Provtagning av påväxtalger SS-EN13946
Provtagning av växtplankton EN-15972
Provtagning av djurplankton EN-15110
Siktdjup SS-ENISO 7027,
del 5.2, utg 1

Kemisk analys – fältanalyser

Syre, löst SS EN258 14, utg 1
Konduktivitet SS EN27888, utg 1

Bottenfaunaundersökningar

Bottenfauna sjöars litoral och vattendrag SS-EN27828
M42-inventering med riktat urval
M42 inventering med oberoende urval.
Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral SS028190, utg 1
Kust och hav
– Mjukbottenlevande makrofauna
SS-ENISO16665:2006
Kust och hav
– Mjukbottenlevande makrofauna
SS-ENISO16665:2006

Fiskundersökningar

Provtagning av fisk med översiktsnät SS-EN14757:2006
Nätprovfiske i kustvatten
Elfiske i rinnande vatten SS-EN14011:2006

Kräftundersökningar

Provfiske efter kräftor i sjöar och vattendrag
Kräftyngelinventering i sjöar och vattendrag (kvantitativ) Odelström, 1983

Vattenväxter

Makrofytinventering i sjöar SS-EN15460:2007