ACKREDITERING

Naturvatten AB är av SWEDAC ackrediterat för följande metoder

.

Provtagning:

Vattenprovtagning i vattendrag

Vattenprovtagning med Ruttnerhämtare

Vattenprovtagning med Rambergrör

Sedimentprovtagning med Ekman-huggare

Sedimentprovtagning med Willner-hämtare

Provtagning av påväxtalger

Provtagning av växtplankton

Provtagning av djurplankton

Siktdjup

Kemisk analys – fältanalyser:

Syre, löst

Konduktivitet

Bottenfaunaundersökningar:

Bottenfauna sjöars litoral och vattendrag

M42-inventering med riktat urval

M42 inventering med oberoende urval

Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral

Kust och hav

– Mjukbottenlevande makrofauna

Fiskundersökningar:

Provtagning av fisk med översiktsnät

Nätprovfiske i kustvatten

Elfiske i rinnande vatten

Kräftundersökningar:

Provfiske efter kräftor i sjöar och vattendrag

Kräftyngelinventering i sjöar och vattendrag (kvantitativ)

Vattenväxter:

Makrofytinventering i sjöar