BIOTOPKARTERING

Vi utför biotopkartering av vattendrag, sjöar och kustmiljöer från båt, till fots och genom dykning där så behövs. Resultat av karteringarna används för att peka ut särskilt värdefulla miljöer, identifiera olika typer av påverkan och för att ta fram åtgärdsförslag. Uppgifter från biotopkartering utgör därmed ett värdefullt underlag för både naturvårdsarbete och fysisk planering.