naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


Vi erbjuder undersökningar och utredningar inom limniska och
marina miljöer och arbetar även med artificiellt vatten som dag- och lakvatten. För ytterligare information om våra tjänster, välj avdelning
i listan till vänster.

Vi strävar efter att inom varje uppdrag verka för en hållbar utveckling och att beskriva och belysa vattenfrågorna ur ett helhetsperspektiv. Grundläggande utgångspunkter i vårt arbete är de krav som ställs genom vattenförvaltningen och de nationella miljökvalitetsmålen.

Vår affärsidé:
Naturvatten erbjuder kostnadseffektiva undersökningar och
utredningar inom vattenmiljöområdet till alla som vill verka för
ett hållbart nyttjande av ytvatten.

linje
 
© Naturvatten 2018