naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


VÄXT- OCH DJURPLANKTON

Växtplanktonanalys ingår som en biologisk indikator i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och ger också
värdefull information om förekomsten av potentiellt toxiska cyanobakterier, något som kan vara viktigt att känna till särskilt
vad gäller bad- och fiskesjöar. Undersökningar av djurplankton
är mindre vanliga, men kan ge viktig kunskap om sjöekosystemets funktion exempelvis inför åtgärder i form av så kallad bio-
manipulering. I samarbete med Erkenlaboratoriet, Uppsala
Universitetr vi fullständiga planktonundersökningar
från provtagning till utvärdering av data.

 

linje
 
© Naturvatten 2018