naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


VATTENVÄXTER

Vi har erfarenhet från vegetationsinventeringar av ett hundratal
sjöar i både extremt näringsrika och näringsfattiga förhållanden och
ytterligare cirka 150 kustområden. Vi erbjuder inventering av
vattenväxter och makroalger i sötvatten och Östersjöns kust och
skärgård, efter behov från båt, genom snorkling eller apparatdykning. Sedan 2005 undersöker vi årligen förekomst och utbredning av den mycket ovanliga och i östersjöregionen världsunika undervatten-
växten småsvaltingen (Alisma wahlenbergii) i Mälaren.

 

linje
 
© Naturvatten 2018