naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


VATTENKVALITET

Vår verksamhet inom detta område inriktas mot undersökning av vattendrag, sjöar och kust samt artificiella vatten som dag- och lakvatten. Vattenkvalitetsundersökningarna inleds i fält med provtagning och registrering av basvariabler som temperatur och syrgasförhållanden, och avslutas hos våra samarbetspartners Erkenlaboratoriet (Uppsala Universitet) och ALS Laboratory Group.

 

linje
 

© Naturvatten 2018