naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


UTREDNINGAR

Det EU-gemensamma ramdirektivet för vatten har medfört en
intensifiering av det svenska vattenförvaltningsarbetet där tydliga
krav ställs på att kommuner och andra myndigheter tar ansvar för
att miljökvalitetsnormer följs och att nödvändiga åtgärder genomförs.

Med utgångspunkt i vattenförvaltningen och de 16 nationella miljökvalitetsmålen hjälper vi våra kunder att utforma och utföra miljöövervaknings- och recipientkontrollprogram samt utvärdera
data från dessa. I flera uppdrag har vi upprättat så kallade vatten-
planer som syftar till att utgöra underlag för strategiskt vatten-
vårdsarbete utifrån ett helhetsperspektiv och med bäring
på juridiskt bindande miljökvalitetsnormer. Därmed bidrar vatten-
planerna i hög grad till att effektivisera och förbättra
planerings- och beslutsprocesser rörande vattenfrågor.

Vi arbetar även med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av planer, projekt och verksamheter som berör vattenmiljön, exempelvis strandnära bebyggelse, hamnar och farleder, avloppsreningsverk
samt restaurering av sjöar, vattendrag och kustområden.

 

linje
 

© Naturvatten 2018