naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


SEDIMENT

Sediment i sjöar och hav utgör ett arkiv som återspeglar den
historiska belastningen av näringsämnen och miljögifter och kan
därmed ge värdefull information om status i nuläget, det ursprungliga tillståndet och haltutvecklingen över tid. Vi har gedigen erfarenhet
av olika typer av sedimentundersökningar och är ledande när det
gäller uttolkning av sedimentets halt av olika fosforformer, risk för fosforläckage från bottnar (s.k. internbelastning) och åtgärder mot
detta oönskade fenomen. Denna kunskap är mycket användbar vid restaurering av övergödningsdrabbade sjöar och särskilt aktuell i det alltmer intensifierade vattenförvaltningsarbetet. I samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala län och Östhammar kommun undersöker
vi möjligheterna att åtgärda internbelastning även i kustområden.
För kemiska analyser samarbetar vi med Erkenlaboratoriet, Uppsala Universitet och ALS Laboratory Group.

linje
 
© Naturvatten 2018