naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


PROVTAGNING

Med specialutvecklad utrustning och båtar anpassade till
provtagning – bland annat en hydrokopter och en vattenjetdriven aluminiumbåt försedd med vinsch och sidoseende sonar – utför vi provtagning under hela året och i de allra flesta vattenmiljöer.
Vi förfogar över båtar av olika storlek och sort och kan därför vid
varje enskilt tillfälle välja den som är bäst lämpad med hänsyn till miljöpåverkan och aktuell provtagningstyp.

 

linje
 
© Naturvatten 2018