Johansson, G. & A. Gustafsson. 2013. Raggstr”fse i norra Kalmar l”n. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:1. Arvidsson, M. 2013. Recipientunders–kning Hallsta Pappersbruk 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:2. Arvidsson, M & E. Rydin. 2013. Unders–kning av r–rlig fosfor i Neglingevikens och VÂrg”rdssj–ns bottensediment. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:3. Arvidsson, M. 2013. Milj–tillstÂnd och n”ringstransporter i Norrt”lje kommun 2012 - BergshamraÂn, BodaÂn, Brostr–mmen, MalstaÂn, Norrt”ljeÂn, PenningbyÂn, SkeboÂn och Tulkastr–mmen. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:4. Lindqvist, U. 2013. Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenunders–kningar i Bj–rn–fj”rden, Fj”llsviksviken och Skarp–sundet, V”rmd– kommun 2011-2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:5. Gustafsson, A. & E. Rydin. 2013. Vattenkvalitet, plankton och vattenv”xter i Vallentunasj–n 2012. Uppf–ljning av effekter av biomanipulering. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:6. Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Sj–unders–kning i Upplands-Bro kommun 2012. Lejondalssj–n, ÷rn”ssj–n och Lillsj–n. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:7. Arvidsson, M. & E. Rydin. 2013. Fosforns f–rdelning i sju sj–ars bottensediment inom TyresÂns avrinningsomrÂde ñ Kvarnsj–n, G–mmaren, ‰dran, Treh–rningen, OrlÂngen, Magelungen och LÂngsj–n. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:8. Lindqvist, U. 2013. Sj–ar och vattendrag i OxundaÂns avrinningsomrÂde 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:9. http://www.oxunda.se/files/contentFiles/dokument/miljoovervakning__miljokontroll/Rapport_Oxunda_MKP_2012.pdf Arvidsson, M. & Ulf Lindqvist. 2013. Recipientkontroll Veolia Vatten AB - Norrt”lje kommun 2012. KustomrÂden, sj–ar och vattendrag. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:10. Gustafsson, A. 2013. Ullnasj–n, R–nningesj–n, K”ringsj–n och H”gern”sviken 2012. Fysikalisk-kemiska och biologiska unders–kningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:11. Lindqvist, U. 2013. Bj–rn–fj”rdens inlopp. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:12. Lindqvist, U. 2013. Biologiska unders–kningar av V”sterÂsfj”rden vid Kraftv”rmeverket i V”sterÂs 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:13.  Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Naturinventering av Tappsunds sj–strand, Eker– 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:14. Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Biotopkartering av sj–ar och vattendrag inom OxundaÂns avrinningsomrÂde ñ Steg . Sammanst”llning av inventerade omrÂden fram till 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:15. Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering i S”byvik 2013 ñ Sammanfattande resultat och j”mf–relser. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:16. Gustafsson, A. 2013. Vattenplan f–r Upplands-Bro kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:17. Arvidsson, M., Rydin, E. & U. Lindqvist. 2013. Unders–kning av intern belastning och l”ckageben”gen sedimentfosfor i Norrviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:18. Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering i LÂngvinds- och Harksk”rsomrÂdet ñ G”vleborgs l”n 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:19. http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/rapport_yngelinventering.pdf  Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering 2013 ñ Bj–rn–fj”rden, Fj”llsviksviken och Skarp–sundet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:20. Gustafsson, A. 2013. Inventering av vattenv”xter i Âtta sj–ar i Stockholms l”n 2013 Garnsviken, Albysj–n, Viren, Stora och Lilla Skogssj–n, Muskan, Fj”ttersj–n samt M”laren-Skarven. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:21. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/fakta-2014-1.pdf Gustafsson, A. 2013. Vattenplan f–r Sigtuna kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:22. Gustafsson, A. 2013. Vattenplan f–r Upplands V”sby kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:23. Gustafsson, A. 2013. SmÂsvalting. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:25. Lindqvist, U. 2013. Milj–tillstÂnd och naturv”rden i Gyllingesj–n, Stavab”cken och Narb”cken 2011-2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:26.  Lindqvist, U. 2013. Edsviken 2010-2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:27. Lindqvist, U. 2013. Sj–ar och vattendrag i OxundaÂns avrinningsomrÂde 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:28. http://www.oxunda.se/files/contentFiles/dokument/miljoovervakning__miljokontroll/Oxunda_2013_MKP_rapport.pdf Lindqvist, U. 2013. Metallunders–kningar vid Ullnatippen 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:29. Lindqvist, U. 2013. Kr”ftbestÂndet i Str–mmarÂn. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:31. Lindqvist, U. 2013. Kr”ftbestÂndet i ForsmarksÂn. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:32.

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


RAPPORTER

2016

Arvidsson, M. 2016. Sedimentundersökning i Lillsjön (Bromma) 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:1.

Arvidsson, M. 2016. Aluminium i biota II - Utvärdering av påverkan från aluminiumbehandling av Björnöfjärdens sediment på fisk, bottendjur och vattenvegetation 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:2.

Lindqvist, U, A. Gustafsson och M. Arvidsson. 2016. Provfiske i Vallentunasjön 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:3.

Arvidsson, M., Rydin, E. och A. Gustafsson. 2016. Fosforutbyte på olika bottendjup i Norrviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:4.

Gustafsson, A., Rydin, E. & M. Arvidsson. 2016. Metoder för åtgärd av intern fosforbelastning i Norrviken
- en litteratursammanställning på uppdrag av Upplands Väsby kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:5.

Arvidsson, M. 2016. Ullnasjön, Rönningesjön och Hägernäsviken 2015 - Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:6.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2016. Bottenfaunaundersökning 2015 - Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:7.

Lindqvist. U. 2016. Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:8.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2016. Yngelinventering 2015 - Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:9.

Lindqvist. U. 2016. PM - Redovisning av Ullnatippens kontrollprogram 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:9.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2016. Kartering av vattenvegetationens biovolym och utbredning 2015 i Björnöfjärden och Fjällsviksviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:11.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2016. Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2015. Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:12.

Lindqvist, U. 2016. Vattenkemiska och biologiska undersökningar av Kvarnsjön 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:13.

Lindqvist, U. 2016. Provfiske i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:14.

Lindqvist, U. 2016. Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenundersökningar i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, Värmdö kommun 2012-2015. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:15.

Gustafsson, A., M. Arvidsson, E. Rydin & U. Lindqvist. 2016. Vattenkvalitet, plankton och vattenväxter i Vallentunasjön 2015. Utvärdering av effekter av biomanipulering och underlag till fosforbudget. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:16.

Lindqvist, U. 2016. Undersökning av utfyllnadsmassor och sediment vid Kungsängen Kyrkby och Svartviken 2015, Rapport 2016:17.

Gustafsson, A. 2016. Utvärdering av data från åländska fiskodlingar 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:18.

Gustafsson, A. & M. Arvidsson. 2016. Samordnat recipientkontrollprogram för Broviken och dess tillflöden. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:19.

Gustafsson, A. & M. Arvidsson. 2016. Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommuns åar 2015. Bergshamraån, Bodaån, Broströmmen, Malstaån, Norrtäljeån, Penningbyån, Skeboån och Tulkaströmmen. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:20.

Arvidsson, M. 2016. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2015 - Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:21.

Lindqvist, U. 2016. Vattenkemiska undersökningar av Björnöfjärdens tillflöden under 2012-2015. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:22.

Arvidsson, M. 2016. Läckagebenägen fosfor i Björnöfjärdens bottensediment 2016 – Uppföljning II efter aluminiumbehandling. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:23.

Rydin, E. 2016. Öljaren - Sedimentundersökning 2015. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:24.

Lindqvist, U. 2016. Recipientkontroll Veolia Sverige AB Norrtälje kommun 2015. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2016:25.

Lindqvist, U. och A. Gustafsson. 2016. Biologiska- och vattenkemiska undersökningar i Drottningholms dammar 2015-2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:26

Lindqvist, U. och A. Gustafsson. 2016. Biologiska och fysikalisk kemiska undersökningar i Sidfjärden 2015-2016. Naturvatten i Roslagen, AB Rapport 2016:27

Gustafsson, A. 2016. Lejondalssjön - mot god ekologisk status. En bedömning av åtgärdsbehov och åtgärdsmöjligheter. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:28.

Gustafsson, A. 2016. Örnässjön och Lillsjön - mot god ekologisk status. En bedömning av åtgärdsbehov och åtgärdsmöjligheter. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:29.

Lindqvist, U. & A. Gustafsson. 2016. Provfiske, växtplankton och miljögifter i Lidingös sjöar 2016. Undersökningar av Kottlasjön, Stockbysjön och Västra Långängskärret. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:30.

Lindqvist, U. & T. Jansson. 2016.Vatten- och sedimentundersökningar i sjön Bollen, augusti 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:31.

Lindqvist, U. & T. Jansson. 2016. Sedimentundersökning vid Björknäs-Gummarö, september 2016 Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:32.

Gustafsson, A. & K. Ring. 2016. Naturvärdesinventering av sjöstrand och landområden vid Ullnatippen 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:33.

Rydin, E., P. Jonsson, M. Karlsson & A. Gustafsson. 2016. Läckagebenägen fosfor i Brunnsvikens sediment. Underlag för lokalt åtgärdsprogram. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:34.

Lindqvist, U. 2016. Biologiska undersökningar av Västeråsfjärden vid Kraftvärmeverket i Västerås 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:35.

Lindqvist, U. & T. Jansson. 2016. Sedimentundersökning vid Finnarsören-Fogdö, oktober 2016, Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:36.

Lindqvist, U. & A. Gustafsson 2016. Fällningsförsök i Norrviken och Oxundasjön. Naturvatten i Roalsgen AB, Rapport 2016:37.

Lindqvist, U. & T. Jansson. 2016. Standardiserat provfiske i Norrviken, Edssjön och Oxundasjön 2016. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:38.

Lindqvist, U. 2016. PM - Provtagning i dagvattendammar vid Sjöängen, Stora Värtan, Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:39.

Gustafsson, A. & E. Rydin. 2016. Kottlasjön - mot god status. En bedömning av åtgärdsbehov och åtgärdsmöjligheter i syfte att nå god ekologisk och kemisk status. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2016:40.

Stråe, D., A. Gustafsson, D. van der Nat, E. Rydin, U. Lindqvist, J. Andersson & S. Åkerman. 2016. Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken. WRS, Rapport nr 2015-0874-A.

Tillbaka

linje
 
© Naturvatten 2018