Johansson, G. & A. Gustafsson. 2013. Raggstr”fse i norra Kalmar l”n. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:1. Arvidsson, M. 2013. Recipientunders–kning Hallsta Pappersbruk 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:2. Arvidsson, M & E. Rydin. 2013. Unders–kning av r–rlig fosfor i Neglingevikens och VÂrg”rdssj–ns bottensediment. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:3. Arvidsson, M. 2013. Milj–tillstÂnd och n”ringstransporter i Norrt”lje kommun 2012 - BergshamraÂn, BodaÂn, Brostr–mmen, MalstaÂn, Norrt”ljeÂn, PenningbyÂn, SkeboÂn och Tulkastr–mmen. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:4. Lindqvist, U. 2013. Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenunders–kningar i Bj–rn–fj”rden, Fj”llsviksviken och Skarp–sundet, V”rmd– kommun 2011-2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:5. Gustafsson, A. & E. Rydin. 2013. Vattenkvalitet, plankton och vattenv”xter i Vallentunasj–n 2012. Uppf–ljning av effekter av biomanipulering. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:6. Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Sj–unders–kning i Upplands-Bro kommun 2012. Lejondalssj–n, ÷rn”ssj–n och Lillsj–n. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:7. Arvidsson, M. & E. Rydin. 2013. Fosforns f–rdelning i sju sj–ars bottensediment inom TyresÂns avrinningsomrÂde ñ Kvarnsj–n, G–mmaren, ‰dran, Treh–rningen, OrlÂngen, Magelungen och LÂngsj–n. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:8. Lindqvist, U. 2013. Sj–ar och vattendrag i OxundaÂns avrinningsomrÂde 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:9. http://www.oxunda.se/files/contentFiles/dokument/miljoovervakning__miljokontroll/Rapport_Oxunda_MKP_2012.pdf Arvidsson, M. & Ulf Lindqvist. 2013. Recipientkontroll Veolia Vatten AB - Norrt”lje kommun 2012. KustomrÂden, sj–ar och vattendrag. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:10. Gustafsson, A. 2013. Ullnasj–n, R–nningesj–n, K”ringsj–n och H”gern”sviken 2012. Fysikalisk-kemiska och biologiska unders–kningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:11. Lindqvist, U. 2013. Bj–rn–fj”rdens inlopp. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:12. Lindqvist, U. 2013. Biologiska unders–kningar av V”sterÂsfj”rden vid Kraftv”rmeverket i V”sterÂs 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:13.  Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Naturinventering av Tappsunds sj–strand, Eker– 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:14. Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Biotopkartering av sj–ar och vattendrag inom OxundaÂns avrinningsomrÂde ñ Steg . Sammanst”llning av inventerade omrÂden fram till 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:15. Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering i S”byvik 2013 ñ Sammanfattande resultat och j”mf–relser. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:16. Gustafsson, A. 2013. Vattenplan f–r Upplands-Bro kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:17. Arvidsson, M., Rydin, E. & U. Lindqvist. 2013. Unders–kning av intern belastning och l”ckageben”gen sedimentfosfor i Norrviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:18. Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering i LÂngvinds- och Harksk”rsomrÂdet ñ G”vleborgs l”n 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:19. http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/rapport_yngelinventering.pdf  Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering 2013 ñ Bj–rn–fj”rden, Fj”llsviksviken och Skarp–sundet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:20. Gustafsson, A. 2013. Inventering av vattenv”xter i Âtta sj–ar i Stockholms l”n 2013 Garnsviken, Albysj–n, Viren, Stora och Lilla Skogssj–n, Muskan, Fj”ttersj–n samt M”laren-Skarven. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:21. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/fakta-2014-1.pdf Gustafsson, A. 2013. Vattenplan f–r Sigtuna kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:22. Gustafsson, A. 2013. Vattenplan f–r Upplands V”sby kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:23. Gustafsson, A. 2013. SmÂsvalting. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:25. Lindqvist, U. 2013. Milj–tillstÂnd och naturv”rden i Gyllingesj–n, Stavab”cken och Narb”cken 2011-2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:26.  Lindqvist, U. 2013. Edsviken 2010-2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:27. Lindqvist, U. 2013. Sj–ar och vattendrag i OxundaÂns avrinningsomrÂde 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:28. http://www.oxunda.se/files/contentFiles/dokument/miljoovervakning__miljokontroll/Oxunda_2013_MKP_rapport.pdf Lindqvist, U. 2013. Metallunders–kningar vid Ullnatippen 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:29. Lindqvist, U. 2013. Kr”ftbestÂndet i Str–mmarÂn. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:31. Lindqvist, U. 2013. Kr”ftbestÂndet i ForsmarksÂn. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:32.

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


RAPPORTER

2015

Gustafsson, A. 2015. Vattenvegetation i Väsjön. Underlag för planerad vattenverksamhet. Naturvatten AB, Rapport 2015:1.

Arvidsson, M. 2015. Ullnasjön, Rönningesjön och Hägernäsviken 2014. Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2015:2.

Arvidsson, M. 2015. Aluminium i biota. Utvärdering av påverkan från aluminiumbehandlingen av Björnöfjärdens sediment på fisk, bottendjur och vegetation. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2015:3.

Gustafsson, A. 2015. Bottenfaunaundersökning 2014. Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. Naturvatten AB, Rapport 2015:4.

Rydin, E. och U. Lindqvist .2015. Läckagebenägen fosfor i Norrtäljevikens sediment. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:5.

Lindqvist, U. 2015. Vattenundersökningar i Norrtäljeviken sommaren 2014. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:6.

Lindqvist, U. 2015. Norrtäljevikens djupförhållanden och bottenhårdhet. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:7.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2015. Yngelinventering och gäddans rekrytering 2014 - Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2015:8.

Lindqvist, U. 2015. Provfiske i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, sommaren 2014. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:9.

Arvidsson, M. 2015. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2014. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:10.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2015. Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2014. Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar. Naturvatten AB, Rapport 2015:11.

Arvidsson, M. & U. Lindqvist. 2015. Vattenkemiska undersökningar av Björnöfjärdens tillflöden under 2014. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2015:12.

Rydin, E. 2015. Trehörningen 2014. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2015:13.

Gustafsson, A. & E. Rydin. 2015. Vattenkvalitet och plankton i Vallentunasjön 2014. Utvärdering av effekter av biomanipulering och historisk återblick. Naturvatten AB, rapport 2015:14.

Lindqvist, U. 2015. Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2014.Rapport 2015:15

Gustafsson, A. 2015. Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommuns åar 2014 - Bergshamraån, Bodaån, Broströmmen, Malstaån, Norrtäljeån, Penningbyån, Skeboån och Tulkaströmmen. Naturvatten AB, Rapport 2015:16.

Gustafsson, A. 2015. Utvärdering av data från åländska fiskodlingar 2014. Naturvatten AB, rapport 2015:17.

Arvidsson, M., Gustafsson, M. & U. Lindqvist. 2015. Recipientkontroll Veolia Vatten AB, Norrtälje kommun 2014. Kustområden, sjöar och vattendrag. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2015:18.

Lindqvist, U., T. Odelström och P. Odelström. 2015. Provfiske i Erken 2014. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:19.

Lindqvist, U. 2015. Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenundersökningar i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, Värmdö kommun 2012-2014. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:20.

Gustafsson, A., M. Granath & D. Stråe. 2015. Planeringsunderlag för Märstaån. Förbättringsbehov, belastningsutrymme och åtgärdsmöjligheter med hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten. Naturvatten AB, Rapport 2015:21.

Gustafsson, A., E. Rydin & U. Lindqvist. 2015. Vallentunasjön – fosforutbyte mellan sediment och vattenmassa
Litteraturstudie och utläckageförsök som underlag för åtgärdsplanering. Naturvatten AB, Rapport 2015:22.

Gustafsson, A. 2015. Vattenvegetation i Väsjön. Underlag för planerad vattenverksamhet baserad på inventeringar 2014 och 2015. Naturvatten AB, Rapport 2015:23.

Gustafsson, A. 2015. Konsekvensbedömning av grumling för uddslinke och uddnate. Underlag inför planerad vattenverksamhet i Väsjön, Sollentuna kommun. Naturvatten AB, Rapport 2015:24.

Gustafsson, A. 2015. Marin naturinventering vid Björnö, Norrtäljeviken 2015. Underlag inför planerad vattenverksamhet - preliminär bedömning av naturvärden och konsekvenser samt förslag till skadeförebyggande åtgärder. Naturvatten AB, Rapport 2015:25.

Gustafsson, A. 2015. Miljögifter i Oxundaåns vattensystem. Sammanställning och bedömning av mätdata från sjöar och vattendrag. Naturvatten AB, Rapport 2015:26.

Lindqvist, U. 2015. Provtagningsplan för strandområdet Kungsängen Kyrkby 2:1. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2015:27

Arvidsson, M. & E. Rydin. 2015. Undersökning av läckagebenägen fosfor i Långsjön och dess potentiella fosforkällor. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:28.

Arvidsson, M. & E. Rydin. 2015. Undersökning av läckagebenägen fosfor i Sickla-, Järla- och Kolbottensjöns sediment 2015. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:29.

Gustafsson, A. 2015. Biologiska undersökningar vid Midgårdsbadet 2015. Växtplankton, djurplankton, bottenfauna, vattenväxter och trådalger. Naturvatten AB, Rapport 2015:30.

Lindqvist, U., T. Odelström och P. Odelström. 2015. Undersökningar av kräftbeståndet i Långsjön i samband med kabeldragning 2014-2015. Naturvatten i Roslagen, Rapport 2015:31.

Lindqvist, U. 2015. Syrgas- och temperaturmätningar i Västeråsfjärden 2014-2015. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2015:32

Gustafsson, A. & E. Rydin. 2015. Läckagebenägen fosfor i Kottlasjön. Underlag för åtgärdsplanering, Lidingö kommun. Naturvatten AB, Rapport 2015:33.

Lindqvist, U. 2015. Kontrollprogram för sjöar och vattendrag i Upplands-Bro kommun 2016. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2015:34

Gustafsson, A. 2015. Naturvärden och status i sjöar och vattendrag, Lidingö 2015. Kottlasjön, Stockbysjön, Västra Långängskärret, Stockbyån, Mölnaån. Naturvatten AB, Rapport 2015:35.

Rapport 2016
Tillbaka

linje
 
© Naturvatten 2018