Johansson, G. & A. Gustafsson. 2013. Raggstr”fse i norra Kalmar l”n. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:1. Arvidsson, M. 2013. Recipientunders–kning Hallsta Pappersbruk 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:2. Arvidsson, M & E. Rydin. 2013. Unders–kning av r–rlig fosfor i Neglingevikens och VÂrg”rdssj–ns bottensediment. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:3. Arvidsson, M. 2013. Milj–tillstÂnd och n”ringstransporter i Norrt”lje kommun 2012 - BergshamraÂn, BodaÂn, Brostr–mmen, MalstaÂn, Norrt”ljeÂn, PenningbyÂn, SkeboÂn och Tulkastr–mmen. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:4. Lindqvist, U. 2013. Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenunders–kningar i Bj–rn–fj”rden, Fj”llsviksviken och Skarp–sundet, V”rmd– kommun 2011-2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:5. Gustafsson, A. & E. Rydin. 2013. Vattenkvalitet, plankton och vattenv”xter i Vallentunasj–n 2012. Uppf–ljning av effekter av biomanipulering. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:6. Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Sj–unders–kning i Upplands-Bro kommun 2012. Lejondalssj–n, ÷rn”ssj–n och Lillsj–n. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:7. Arvidsson, M. & E. Rydin. 2013. Fosforns f–rdelning i sju sj–ars bottensediment inom TyresÂns avrinningsomrÂde ñ Kvarnsj–n, G–mmaren, ‰dran, Treh–rningen, OrlÂngen, Magelungen och LÂngsj–n. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:8. Lindqvist, U. 2013. Sj–ar och vattendrag i OxundaÂns avrinningsomrÂde 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:9. http://www.oxunda.se/files/contentFiles/dokument/miljoovervakning__miljokontroll/Rapport_Oxunda_MKP_2012.pdf Arvidsson, M. & Ulf Lindqvist. 2013. Recipientkontroll Veolia Vatten AB - Norrt”lje kommun 2012. KustomrÂden, sj–ar och vattendrag. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:10. Gustafsson, A. 2013. Ullnasj–n, R–nningesj–n, K”ringsj–n och H”gern”sviken 2012. Fysikalisk-kemiska och biologiska unders–kningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:11. Lindqvist, U. 2013. Bj–rn–fj”rdens inlopp. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:12. Lindqvist, U. 2013. Biologiska unders–kningar av V”sterÂsfj”rden vid Kraftv”rmeverket i V”sterÂs 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:13.  Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Naturinventering av Tappsunds sj–strand, Eker– 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:14. Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Biotopkartering av sj–ar och vattendrag inom OxundaÂns avrinningsomrÂde ñ Steg . Sammanst”llning av inventerade omrÂden fram till 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:15. Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering i S”byvik 2013 ñ Sammanfattande resultat och j”mf–relser. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:16. Gustafsson, A. 2013. Vattenplan f–r Upplands-Bro kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:17. Arvidsson, M., Rydin, E. & U. Lindqvist. 2013. Unders–kning av intern belastning och l”ckageben”gen sedimentfosfor i Norrviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:18. Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering i LÂngvinds- och Harksk”rsomrÂdet ñ G”vleborgs l”n 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:19. http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/rapport_yngelinventering.pdf  Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering 2013 ñ Bj–rn–fj”rden, Fj”llsviksviken och Skarp–sundet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:20. Gustafsson, A. 2013. Inventering av vattenv”xter i Âtta sj–ar i Stockholms l”n 2013 Garnsviken, Albysj–n, Viren, Stora och Lilla Skogssj–n, Muskan, Fj”ttersj–n samt M”laren-Skarven. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:21. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/fakta-2014-1.pdf Gustafsson, A. 2013. Vattenplan f–r Sigtuna kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:22. Gustafsson, A. 2013. Vattenplan f–r Upplands V”sby kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:23. Gustafsson, A. 2013. SmÂsvalting. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:25. Lindqvist, U. 2013. Milj–tillstÂnd och naturv”rden i Gyllingesj–n, Stavab”cken och Narb”cken 2011-2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:26.  Lindqvist, U. 2013. Edsviken 2010-2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:27. Lindqvist, U. 2013. Sj–ar och vattendrag i OxundaÂns avrinningsomrÂde 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:28. http://www.oxunda.se/files/contentFiles/dokument/miljoovervakning__miljokontroll/Oxunda_2013_MKP_rapport.pdf Lindqvist, U. 2013. Metallunders–kningar vid Ullnatippen 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:29. Lindqvist, U. 2013. Kr”ftbestÂndet i Str–mmarÂn. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:31. Lindqvist, U. 2013. Kr”ftbestÂndet i ForsmarksÂn. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:32.

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


RAPPORTER

2014

Gustafsson, A. 2014. Ullnasjön, Rönningesjön, Käringsjön och Hägernäsviken 2013 - Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:1.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2014. Bottenfaunaundersökning 2013
– Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:2.

Lindqvist, U. 2014. Provfiske i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, sommaren 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2014:3.

Gustafsson, A. 2014. PM Sigtuna åar 2012-2013 – Hargsån, Vidboån och Rickebyån. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:4.

Gustafsson, A. & U. Lindqvist. 2014. Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2013 – Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:5.

Gustafsson, A. & E. Rydin. 2014. Vattenkvalitet och plankton i Vallentunasjön 2013 – Uppföljning av effekter av biomanipulering. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:6.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2014. Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2013 – Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:7.

Lindqvist, U. 2014. Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenundersökningar i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, Värmdö kommun 2012-2013. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:8.

Gustafsson, A. 2014. Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje kommuns åar 2013. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:9.

Arvidsson, M., Lindqvist, U. & A. Gustafsson. 2014. Recipientkontroll Veolia Vatten AB − Norrtälje kommun 2013. Kustområden, sjöar och vattendrag. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:10.

Arvidsson, M. 2014. Läckagebenägen fosfor i Björnöfjärdens bottensediment 2014. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:11.

Lindqvist. U. 2014. Vattenkemiska undersökningar av Björnöfjärdens tillflöden under 2012–2013. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:12.

Gustafsson, A. & M. Arvidsson. 2014. Gäddans rekrytering i Säbyvik, Österåker kommun 2014. Jämförelser med lokala och regionala referensområden. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:13.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2014. Biotopkartering av sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde – 2014 Oxundasjön, Edssjön, Rösjön, Vibyån, Fjätursbäcken, Rösjöbäcken, Väsjöbäcken och Ormstaån. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:14.

Gustafsson, A. 2014. Inventering av vattenvegetation i Garnsviken 2014. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:15.

Gustafsson, A. 2014. Marin naturinventering av fem kuststräckor i Tyresö kommun 2014. Översiktlig kartering samt bedömning av naturvärden och känslighet. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:16.

Gustafsson, A. 2014. Biologiska undersökningar vid Midgårdsbadet 2014. Växtplankton, djurplankton, bottenfauna, vattenväxter och trådalger. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:17.

Gustafsson, A. 2014. Märstaån – översikt av status, MKN och åtgärdsbehov 2014. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:18.

Lindqvist, U. & T. Jansson. 2014. Kartering av vattenbiotopen i Turingeån – november 2014. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:19.

Lindqvist, U. 2014. Undersökning av bottnar och vattenvegetation i Österviken inför eventuell byggnation av flytbrygga. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:20.

Lindqvist, U. & T. Jansson. 2014. Biologiska undersökningar i Norrån/Långsjöbäcken – oktober 2014. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:21.

Lindqvist, U. 2014. Översiktlig inventering av Norrån, Långsjöbäcken och Matrammsbäcken. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:22.

Lindqvist, U. 2014. Syretäringsförsök i sediment från Björnöfjärden och Fjällsviksviken. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:23.

Gustafsson, A. 2014. Vattenvegetation i Stockholms stad. Judarn, Kyrksjön, Laduviken, Trekanten, Långsjön, Flaten, Fiskarfjärden, Riddarfjärden, Ulvsundasjön och Årstaviken 2014. Naturvatten i Roslagen AB, rapport 2014:24.

Gustafsson, A., G. Johansson, J. Persson, J. Hansen & M. Arvidsson. 2014. Fiskereproduktion i naturtyperna estuarier (1130) och laguner (1150) i Bottenviken och Bottenjavet. Pilotdrift och utvärdering 2014. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:19.
Läs rapporten >

Rapport 2015
Tillbaka

linje
 
© Naturvatten 2018