Johansson, G. & A. Gustafsson. 2013. Raggstr”fse i norra Kalmar l”n. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:1. Arvidsson, M. 2013. Recipientunders–kning Hallsta Pappersbruk 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:2. Arvidsson, M & E. Rydin. 2013. Unders–kning av r–rlig fosfor i Neglingevikens och VÂrg”rdssj–ns bottensediment. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:3. Arvidsson, M. 2013. Milj–tillstÂnd och n”ringstransporter i Norrt”lje kommun 2012 - BergshamraÂn, BodaÂn, Brostr–mmen, MalstaÂn, Norrt”ljeÂn, PenningbyÂn, SkeboÂn och Tulkastr–mmen. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:4. Lindqvist, U. 2013. Biologiska och fysikalisk-kemiska vattenunders–kningar i Bj–rn–fj”rden, Fj”llsviksviken och Skarp–sundet, V”rmd– kommun 2011-2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:5. Gustafsson, A. & E. Rydin. 2013. Vattenkvalitet, plankton och vattenv”xter i Vallentunasj–n 2012. Uppf–ljning av effekter av biomanipulering. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:6. Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Sj–unders–kning i Upplands-Bro kommun 2012. Lejondalssj–n, ÷rn”ssj–n och Lillsj–n. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:7. Arvidsson, M. & E. Rydin. 2013. Fosforns f–rdelning i sju sj–ars bottensediment inom TyresÂns avrinningsomrÂde ñ Kvarnsj–n, G–mmaren, ‰dran, Treh–rningen, OrlÂngen, Magelungen och LÂngsj–n. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:8. Lindqvist, U. 2013. Sj–ar och vattendrag i OxundaÂns avrinningsomrÂde 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:9. http://www.oxunda.se/files/contentFiles/dokument/miljoovervakning__miljokontroll/Rapport_Oxunda_MKP_2012.pdf Arvidsson, M. & Ulf Lindqvist. 2013. Recipientkontroll Veolia Vatten AB - Norrt”lje kommun 2012. KustomrÂden, sj–ar och vattendrag. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:10. Gustafsson, A. 2013. Ullnasj–n, R–nningesj–n, K”ringsj–n och H”gern”sviken 2012. Fysikalisk-kemiska och biologiska unders–kningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:11. Lindqvist, U. 2013. Bj–rn–fj”rdens inlopp. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:12. Lindqvist, U. 2013. Biologiska unders–kningar av V”sterÂsfj”rden vid Kraftv”rmeverket i V”sterÂs 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:13.  Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Naturinventering av Tappsunds sj–strand, Eker– 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:14. Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Biotopkartering av sj–ar och vattendrag inom OxundaÂns avrinningsomrÂde ñ Steg . Sammanst”llning av inventerade omrÂden fram till 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:15. Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering i S”byvik 2013 ñ Sammanfattande resultat och j”mf–relser. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:16. Gustafsson, A. 2013. Vattenplan f–r Upplands-Bro kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:17. Arvidsson, M., Rydin, E. & U. Lindqvist. 2013. Unders–kning av intern belastning och l”ckageben”gen sedimentfosfor i Norrviken. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:18. Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering i LÂngvinds- och Harksk”rsomrÂdet ñ G”vleborgs l”n 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:19. http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/rapport_yngelinventering.pdf  Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering 2013 ñ Bj–rn–fj”rden, Fj”llsviksviken och Skarp–sundet. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:20. Gustafsson, A. 2013. Inventering av vattenv”xter i Âtta sj–ar i Stockholms l”n 2013 Garnsviken, Albysj–n, Viren, Stora och Lilla Skogssj–n, Muskan, Fj”ttersj–n samt M”laren-Skarven. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:21. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/fakta-2014-1.pdf Gustafsson, A. 2013. Vattenplan f–r Sigtuna kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:22. Gustafsson, A. 2013. Vattenplan f–r Upplands V”sby kommun. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:23. Gustafsson, A. 2013. SmÂsvalting. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:25. Lindqvist, U. 2013. Milj–tillstÂnd och naturv”rden i Gyllingesj–n, Stavab”cken och Narb”cken 2011-2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:26.  Lindqvist, U. 2013. Edsviken 2010-2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:27. Lindqvist, U. 2013. Sj–ar och vattendrag i OxundaÂns avrinningsomrÂde 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:28. http://www.oxunda.se/files/contentFiles/dokument/miljoovervakning__miljokontroll/Oxunda_2013_MKP_rapport.pdf Lindqvist, U. 2013. Metallunders–kningar vid Ullnatippen 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:29. Lindqvist, U. 2013. Kr”ftbestÂndet i Str–mmarÂn. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:31. Lindqvist, U. 2013. Kr”ftbestÂndet i ForsmarksÂn. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:32.

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


RAPPORTER

2013

Johansson, G. & A. Gustafsson. 2013. Raggsträfse i norra Kalmar län.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:1.

Arvidsson, M. 2013. Recipientundersökning Hallsta Pappersbruk 2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:2.

Arvidsson, M & E. Rydin. 2013. Undersökning av rörlig fosfor i
Neglingevikens och Vårgärdssjöns bottensediment.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:3.

Arvidsson, M. 2013. Miljötillstånd och näringstransporter i Norrtälje
kommun 2012 – Bergshamraån, Bodaån, Broströmmen, Malstaån,
Norrtäljeån, Penningbyån, Skeboån och Tulkaströmmen.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:4.

Lindqvist, U. 2013. Biologiska och fysikalisk-kemiska
vattenundersökningar i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet, Värmdö kommun 2011-2012. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:5.

Gustafsson, A. & E. Rydin. 2013. Vattenkvalitet, plankton och vattenväxter i Vallentunasjön 2012. Uppföljning av effekter av biomanipulering. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:6.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Sjöundersökning i
Upplands-Bro kommun 2012. Lejondalssjön, Örnässjön och
Lillsjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:7.

Arvidsson, M. & E. Rydin. 2013. Fosforns fördelning i sju sjöars
bottensediment inom Tyresåns avrinningsområde – Kvarnsjön,
Gömmaren, Ådran, Trehörningen, Orlången, Magelungen och Långsjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:8.

Arvidsson, M. & Ulf Lindqvist. 2013. Recipientkontroll Veolia
Vatten AB − Norrtälje kommun 2012. Kustområden, sjöar och
vattendrag.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:10.

Gustafsson, A. 2013. Ullnasjön, Rönningesjön, Käringsjön och
Hägernäsviken 2012. Fysikalisk-kemiska och biologiska
undersökningar. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:11.

Lindqvist. U. 2013. Vattenkemiska undersökningar av Björnöfjärdens
tillflöden under 2012. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2013:12.

Lindqvist, U. 2013. Biologiska undersökningar av Västeråsfjärden vid
Kraftvärmeverket i Västerås 2012. Naturvatten i Roslagen AB,
Rapport 2013:13.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Naturinventering av Tappsunds
sjöstrand, Ekerö 2013. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:14.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Biotopkartering av sjöar
och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde – Steg.
Sammanställning av inventerade områden fram till 2012.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:15.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering i
Säbyvik 2013 – Sammanfattande resultat och jämförelser.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:16.

Gustafsson, A. 2013. Vattenplan för Upplands-Bro kommun.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:17.

Arvidsson, M., Rydin, E. & U. Lindqvist. 2013. Undersökning av
intern belastning och läckagebenägen sedimentfosfor i Norrviken.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:18.

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering i
Långvinds- och Harkskärsområdet – Gävleborgs län 2013.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:19.
Läs rapporten >

Arvidsson, M. & A. Gustafsson. 2013. Yngelinventering 2013
– Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:20.

Gustafsson, A. 2013. Inventering av vattenväxter i åtta sjöar i
Stockholms län 2013 Garnsviken, Albysjön, Viren, Stora och
Lilla Skogssjön, Muskan, Fjättersjön samt Mälaren-Skarven.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:21.
Läs rapporten >

Gustafsson, A. 2013. Vattenplan för Sigtuna kommun.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:22.

Gustafsson, A. 2013. Vattenplan för Upplands Väsby kommun.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:23.

Gustafsson, A. 2013. Småsvalting.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:25.

Lindqvist, U. 2013. Miljötillstånd och naturvärden i Gyllingesjön,
Stavabäcken och Narbäcken 2011-2013.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:26.

Lindqvist. U. 2013. Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar
i Edsviken 2010-2012. Naturvatten i Roslagen. Rapport 2013:27.

Lindqvist, U. 2013. Sjöar och vattendrag i Oxundaåns
avrinningsområde 2013. Naturvatten i Roslagen AB,
Rapport 2013:28.
Läs rapporten>

Odelström. T., P. Odelström och U. Lindqvist. 2013.
Kräftbestånden iStrömarån - historik och förvaltning av bestånden. Naturvatten i Roslagen. AB. Rapport 2013:31.

Odelström. T., P. Odelström och U. Lindqvist. 2013.
Kräftbestånden iForsmarksån - historik och förvaltning
av bestånden. Naturvatten i Roslagen. AB. Rapport 2013:32.

Lindqvist, U. 2013. Kräftbeståndet i Forsmarksån.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2013:32.

Rapport 2014
Tillbaka

linje
 

© Naturvatten 2018