naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


RAPPORTER 2002

Lindqvist, U. 2002. Recipientundersökningar i Edeboviken,
Galtfjärden och Singöfjärden 2000. Naturvatten i Roslagen AB,
Rapport 2002:1.

Lindqvist, U. & A. Gustafsson. 2002. Limnologisk undersökning av Sparren 2001. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2002:2.

Lindqvist, U. & A. Gustafsson. 2002. Limnologisk undersökning av Norrtäljeån 2001. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2002:3.

Lindqvist, U. & A. Gustafsson. 2002. Limnologisk undersökning av Skeboån 2001. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2002:4.

Rydin, E., A. Gustafsson & U. Lindqvist. 2002. Fosfor i Ältasjöns sediment. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2002:5.

Lindqvist, U. 2002. Framtagande av djupkarta för Ludden.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2002:5B.

Gustafsson, A. 2002. Analys av lakvatten från ask-/flisdeponi.
Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2002:6.

Gustafsson, A. & T. Odelström. 2002. Bottenfaunaundersökning i hallstaviksområdet våren 2002. Naturvatten i Roslagen AB,
Rapport 2002:7.

Odelström, T. och U. Lindqvist. 2002. Kontroll av
flodkräftreeproduktionen i Limmaren. Naturvatten i Roslagen AB,
Rapport 2002:8.

Lindqvist, U. och T. Odelström. 2002. Vegetationskartering av Kundbysjön 2002. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2002:9.

Gustafsson, A. 2002. Bedömning av Vaxtunasjöns miljötillstånd 2002. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2002:10.

Gustafsson, A. 2002. Miljökonsekvensbeskrivning av restaurering av Norrviken och dess utlopp. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2002:11.

Lindqvist, U. 2002. Limnologisk undersökning av Gavel-Långsjön. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2002:12.

Gustafsson, A., U. Lindqvist & T. Odelström. 2002. Bottenfaunasammansättningen i Koviksträsk 2002. Naturvatten i
Roslagen AB, Rapport 2002:13.

Gustafsson, A., U. Lindqvist & T. Odelström. 2002. Bottenfaunan i Kvisthamraviken 2002. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2002:14.

Gustafsson, A., U. Lindqvist & E. Rydin. 2002. Fosfor och metaller i dagvattendammar, Täby 2002. Naturvatten i Roslagen AB, Rapport 2002:15.

Rapporter 2003
Tillbaka

linje
 
© Naturvatten 2018