naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


MILJÖPOLICY

I vårt arbete som vattenmiljökonsulter faller det sig naturligt att i
både uppdrag och övrig verksamhet sträva mot en långsiktigt
hållbar utveckling. Det innebär att vår grundläggande målsättning
är minsta möjliga negativ miljöpåverkan och maximerad miljönytta.
Vi strävar också efter att kontinuerligt minska vår negativa miljö-
påverkan, med fokus på transporter samt energi- och
resursförbrukning.

Vår miljöpåverkan är främst kopplad till transporter och resor
eftersom mycket av verksamheten kräver fältarbete. Ofta utför
vi undersökningar i områden som kräver fyrhjulsdrivna fordon.
För att minimera miljöpåverkan begränsar vi så långt som möjligt användningen av denna typ av fordon, och använder när så är
möjligt miljöanpassade bränslen och oljor. Tvåtaktsmotorer byts kontinuerligt ut mot mindre miljöpåverkande fyrtakts- respektive
elmotorer. Vi förfogar över båtar och båtmotorer av olika storlek
och sort, och kan därför vid varje tillfälle använda den typ som
är bäst lämpad med hänsyn till miljöpåverkan i form av utsläpp
och slitage på naturmiljön.

För att minska vår energiförbrukning värms lokalerna upp
huvudsakligen med värmepump och även förnyelsebara
bränslen. Vad gäller resursförbrukning strävar vi så långt som
möjligt efter hushållning, återanvändning, källsortering och
återvinning samt att välja produkter med miljömärkning.

 

linje
 
© Naturvatten 2018