naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


KVALITETSSÄKRING

Vi innehar sedan 2006 ackreditering enligt SS-EN ISO/IEC 17025.
Det innebär bland annat innebär att vi följer ett standardiserat kvalitetssäkringssystem som omfattar alla faktorer som kan påverka
resultat och kvalitet i vårt arbete. Kvalitetssystemet beskrivs i vår kvalitetshandbok som årligen revideras efter de behov som
framkommer vid intern och extern granskning.

Kvalitetshandboken omfattar de två huvudavdelningarna
Ledningssystem och Verksamhet och beskriver bland annat
vår organisation, kvalitetspolicy, dokumentstyrning, arkivering, datasäkerhet, skadeansvar, metoder och utrustning, personalens
utbildning m.m.

 

linje
 
© Naturvatten 2018