naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING ACKREDITERING

 


FISK

Vi erbjuder undersökningar av fisksamhället i sjöar, vattendrag
och kustområden genom provfiske med standardiserade
översiktsnät eller elfiske. Vi utför även notning av sikyngel och
innehar certifikat för inventeringsfiske med undervattensdetonationer. Sedan företaget startades 2001 har vi årligen varit engagerade
i uppdrag som omfattat olika typer av provfisken och fiskunder-
sökningar, inklusive åldersbestämning, miljögiftsanalyser och
fysiologiska samt biokemiska studier.

 

linje
 
© Naturvatten 2018