naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


BOTTENFAUNA

Bottenfaunaundersökningar är av stort värde för att bedöma
naturvärden och miljökvalitet i alla typer av naturliga vatten.
Vi använder oss av samtliga standardiserade undersöknings-
metoder i rinnande vatten, sjöar och hav och har lång erfarenhet
av artbestämning och tolkning av resultat. Vi utför årligen uppdrag
i mellersta och norra Sverige, inklusive inventering av flodp
ärlmussla eller andra stormusselarter.

 

linje
 
© Naturvatten 2018