naturvatten-milj–unders–kning

 

 

MILJÖ-
UNDERSÖKNINGAR

Kräftor och kräftfiske

UTREDNINGAR
PROVTAGNING
FISK
KRÄFTOR
BOTTENFAUNA
VATTENVÄXTER
KISELALGER
VÄXT- OCH DJURPLANKTON
VATTENKVALITET
SEDIMENT
BIOTOPKARTERING
ACKREDITERING

 


BIOTOPKARTERING

Vi utför biotopkartering av vattendrag, sjöar och kustmiljöer från
båt, till fots och genom dykning där så behövs. Resultat av
karteringarna används för att peka ut särskilt värdefulla miljöer,
identifiera olika typer av påverkan och för att ta fram åtgärdsförslag. Uppgifter från biotopkartering utgör därmed ett värdefullt underlag
för både naturvårdsarbete och fysisk planering. I samarbete med Ekologigruppen som specialiserat sig på landmiljöer erbjuder vi beskrivning och bedömning av land- och vattenmiljöns biotoper
sett ur ett helhetsperspektiv.

 

linje
 
© Naturvatten 2018