KRÄFTOR OCH
KRÄFTFISKE

Miljöundersökningar

ERKENKRÄFTAN
KRÄFTFISKEEVENT

FÖRSÄLJNING AV KRÄFTOR

 

  

 

 

 

fb-ikon


MILJÖPOLICY

Med en bakgrund som biologer och vattenmiljökonsulter faller det
sig naturligt att vi även i vår kräftfiskeverksamhet strävar mot en
långsiktigt hållbar utveckling med minsta möjliga negativ
miljöpåverkan. Vi arbetar också med att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan, med fokus på transporter samt energi- och resursförbrukning.


Vår miljöpåverkan vad gäller kräftfiske och kräftfiskeevent är främst kopplad till transporter och i mindre utsträckning till resursförbrukning.
Vårt yrkesmässiga fiske bedrivs från vattenjetdriven aluminiumbåt
som så långt som möjligt drivs med miljöbränsle. Tyvärr är tillgången
till välfungerande miljöbränsle begränsad. Vid kräftfiskeevent sker
fisket huvudsakligen från roddbåtar vilket medför en minimal
miljöpåverkan. Våra bastuanläggningar är vedeldade och värms
alltså med förnyelsebart bränsle. Vad gäller resursförbrukning strävar
vi så långt som möjligt efter hushållning, återanvändning, källsortering
och återvinning samt att välja produkter med miljömärkning.

 

 

 

linje
 
© Naturvatten 2018